درباره سقط جنین پزشکی

Responsive image

بسیاری از کشورھا قوانینی در مورد انجام سقط جنین و استفاده از قرصھای سقط جنین دارند. در کشورھایی کھ سقط جنین محدودیتی ندارد، بیشتر پزشکان استفاده از داروھای میفپریستون و میزوپروستول را در 10 ھفتھ اول بارداری توصیھ میکنند، اما میزوپروستول بھ تنھایی نیز در 10 ھفتھ اول بسیار مؤثر است. نشانھھای سقط جنین با قرص بسیار شبیھ سقط جنین خودبھخودی است، و زنان میتوانند از سقط جنین با قرص بھطور خصوصی استفاده کنند و در عین حال ایمنیشان حفظ شود

داروی مورد استفاده در قرصھای سقط جنین باعث شل شدن و باز شدن دھانھ رحم )ورودی رحم( میشود، و با ایجاد انقباض در رحم، باعث میشود جنین بھ بیرون ھل داده شود.

در صورت استفاده از میزوپروستول، معمولاً در عرض 1 تا 2 ساعت پس از اینکھ اولین سری قرص جذب بدنتان شود، درد و خونریزی شروع خواھد شد. سقط جنین معمولاً در عرض 24 ساعت پس از مصرف آخرین قرص میزوپروستول اتفاق میافتد. اغلب اوقات، زودتر از این اتفاق میافتد.

Responsive image
Responsive image

اگر نگران ھستید، ممکن است با مشاھده بافت بارداری بتوانید متوجھ شوید کھ این اتفاق افتاده است. ممکن است شبیھ دانھ انگور تیره رنگ کوچک و دارای غشای نازک باشد؛ یا یک کیسھ کوچک کھ توسط یک لایھ سفید احاطھ شده است. بستھ بھ سن بارداری، ممکن است این بافت از ناخن انگشت دستتان کوچکتر باشد، یا بھ اندازه انگشت شست شما باشد. اگر بتوانید این بافتھا را شناسایی کنید، این مسئلھ نشان میدھد کھ سقط جنین موفقیتآمیز بوده است. اغلب اوقات ممکن است دور بافت بارداری را لختھ خون گرفتھ باشد. نمیتوانید آن را ببینید مگر اینکھ خیلی دقت کنید.