پس از استفاده از قرص سقط جنین احتمالاً چھ احساسی دارید؟

پس از اینکھ میفپریستون را مصرف کردید

 • بعضی از زنان بعد از مصرف میفپریستون، خونریزی سبکی دارند و برخی دیگر نھ. ھر دو طبیعی است.
Whatmight_illustration_01

پس از اینکھ میزوپروستول را مصرف کردید

 • درد و خونریزی اثرات اصلی آن ھستند. این نشانھھا مفید ھستند زیرا نشان میدھند کھ داروھا دارند تأثیر میگذارند. اما، شدت درد و خونریزی چقدر است؟
  • در مورد بعضی از زنان، درد بسیار شدید است - خیلی شدیدتر از دردھای قاعدگی )اگر دچار دردھای قاعدگی میشوید(.
  • در مورد بعضی از زنان، خونریزی شدیدتر از قاعدگی طبیعی است. ھمچنین مشاھده لختھ شدن خون در طی چند ساعت اول پس از مصرف میزوپروستول شایع است. اندازه لختھ بستھ بھ مدت زمان بارداری متفاوت خواھد بود.
  • در مورد بعضی از زنان دیگر، درد خفیف بوده و خونریزی مانند دوره قاعدگی طبیعی است.
Whatmight_illustration_02
 • اگر خونریزی و درد بیش از یک پریود عادی داشتید، نگران نشوید.
 • اگر درد بدی را احساس کردید، ایبوپروفن داروی خوبی برای مقابلھ با درد است. در بسیاری از کشورھا میتوانید ایبوپروفن 200 میلیگرم را بدون نسخھ بخرید. 3 تا 4 قرص )200 میلیگرم( را ھر 6 تا 8 ساعت بخورید. این کار دردتان را تسکین میدھد.
 • میتوانید ھر چیزی را کھ دوست دارید بنوشید و بخورید.
 • سعی کنید در یک محل راحت بمانید تا زمانی کھ حالتان بھتر شود.
 • بیشتر زنان در کمتر از 24 ساعت حالشان بھتر میشود.

توجھ:دو ھفتھ بعد از سقط جنین، تست حاملگی بھ دلیل وجود ھورمونھا در بدن ھمچنان مثبت خواھد بود. اگر ھمچنان بعد از مصرف قرص علائم حاملگی )حساسیت بھ لمس پستان، تھوع، خستگی، و غیره( را احساس میکنید، بھ پزشک مراجعھ کنید.

Miifeandmiso_illustration_05

نشانھھای عوارض چیست؟

در ھنگام سقط جنین، علائم فوق طبیعی است. ھشیار باشید. در زیر برخی از علائمی کھ نشان میدھند ممکن است در معرض خطر عوارض باشید آمده است.

Whataresigns_illustration_01

مقدار خونریزی شدید.اگر در ھر ساعت و بھ مدت 2 ساعت پشت سر ھم بعد از اینکھ فکر کردید سقط را انجام دادهاید، 2 نوار بھداشتی عادی کاملاً خیس شد، خونریزی بسیار شدید محسوب میشود. اگر خونریزی در این حد بود، باید خواستار کمک پزشکی شوید. خیس شدن بھ این معنی است کھ نوار بھداشتی بھطور کامل، از جلو بھ عقب، طرفین و پشت و رو با خون خیس شود.

Whataresigns_illustration_02

درد شدید.اگر درد آنقدر شدید است کھ حتی با خوردن ایبوپروفن بھتر نمیشود، کمک پزشکی بگیرید. این نوع درد شدید ممکن است بھ این معنی باشد کھ ممکن است دچار عوارض مربوط بھ بارداری شده باشید. دردی کھ با مصرف ایبوپروفن برطرف نشود نشانھ خطرناکی است. پیشنھاد میکنیم ھر زن بارداری کھ درد احساس میکند خواستار مراقبت پزشکی شود.

Whataresigns_illustration_03

احساس ناخوشی شدید.در روزی کھ میزوپروستول مصرف میکنید، ممکن است تب، حالت تھوع و استفراغ داشتھ باشید. این مسئلھ طبیعی است. ھر روز کھ از مصرف قرص سقط جنین میگذرد باید احساس کنید حالتان بھتر میشود. نباید احساس ناخوشی کنید. اگر ھر روز کھ از مصرف میزوپروستول میگذرد احساس ناخوشی بیشتری داشتید، باید مراقبت پزشکی دریافت کنید.