ماشین حساب بارداری

چقدر از بارداری شما گذشتھ است؟ تحقیقات نشان میدھد کھ داروی سقط جنین اغلب برای حاملگی پیش از 10 ھفتھ از آخرین دوره قاعدگی فرد توصیھ میشود. از ماشین حساب بارداری برای تعیین این مسئلھ استفاده کنید کھ از آخرین دوره قاعدگی شما چقدر گذشتھ است.

If your last period started on or after:

You can still consider the abortion pill.

ملاحظات

Considerations illustration 01
 • اگر وسیلھ پیشگیری از بارداری )مثل IUD سیمپیچی یا IUD پروژسترون( در رحم دارید، این وسیلھ باید بیرون آورده شود. IUD باید قبل از مصرف قرص سقط جنین بیرون آورده شود.
Considerations illustration 03
 • اگر مبتلا بھ ایدز ھستید، فقط مطمئن شوید کھ حالتان رو بھ وخامت نیست، داروھای آنتیرتروویرال را مصرف میکنید و از جنبھھای دیگر سلامت وضعیت خوبی دارید.
Considerations illustration 05
 • اگر قصد دارید کھ سقط جنین شما تا آنجا کھ ممکن است مخفی نگھداشتھ شود، قرص سقط جنین را بجای اینکھ از واژن وارد کنید، در دو طرف دھان و بین دندانھا و گونھ خود قرار دھید. در موارد غیرمحتمل کھ ممکن است دچار عارضھ شوید و لازم باشد کمک پزشکی بگیرید، در صورتی کھ قرص را از واژن وارد کرده باشید امکان دارد قرص ھمچنان قابل مشاھده باشد. در برخی از کشورھا، اگر قرص در واژن شما مشاھده شود، امکان دارد گزارش داده شود.
Considerations illustration 02
 • اگر کودک خود را با شیرتان تغذیھ میکنید، ممکن است قرص میزوپروستول باعث اسھال در کودک شود. برای جلوگیری از این مسئلھ، بھ کودک شیر بدھید، قرص میزوپروستول را مصرف کنید، و قبل از شیر دادن دوباره 4 ساعت صبر کنید.
Considerations illustration 04
 • اگر دچار کمخونی ھستید )آھن خونتان کم است(، یک ارائھدھنده مراقبتھای بھداشتی را شناسایی کنید کھ کمتر از 30 دقیقھ با شما فاصلھ داشتھ باشد تا در صورت لزوم بتوانید کمک بگیرید. اگر شدیداً کمخون ھستید، قبل از استفاده از قرص سقط جنین با پزشک مشورت کنید.

توصیھ عمومی

General_illustration_01
 • در تمام مراحل مقدار زیادی آب بنوشید
General_illustration_02
 • در ھنگام استفاده از قرص میزوپروستول، در جایی )مانند خانھ خودتان( باشید کھ حریم خصوصی داشتھ باشید تا پس از مصرف قرص اگر خواستید بتوانید چند ساعت دراز بکشید.
General_illustration_03
 • غذای سبک بخورید )مثل کراکر یا نان تست زیرا میتواند بھ برطرف شدن حالت تھوع کمک کند(
General_illustration_04
 • شاید فکر خوبی باشد کھ از کسی بخواھید از شما مراقبت کند.
General_illustration_05
 • قبل از استفاده از میزوپروستول برای بھ حداقل رساندن درد، مصرف ایبوپروفن را در نظر بگیرید
General_illustration_06
 • قبل از استفاده از قرص سقط جنین و در صورتی کھ نیاز بھ کمک پزشکی اورژانس داشتھ باشید یک طرح ایمنی تھیھ کنید. )لینک بھ بخش(

تھیھ یک طرح ایمنی

طبق اعلام کنگره متخصصان زنان و زایمان آمریکا، سقط جنین پزشکی در سھ ماھھ اول یکی از ایمنترین رویھھای پزشکی است. با این حال، ھمیشھ باید برای ھر شرایط اضطراری پزشکی احتمالی آماده باشید. پرسشھای ما در زیر را در نظر بگیرید تا بتوانید طرح ایمنی خود را مواقع نیاز تھیھ کنید.

نزدیکترین مرکز پزشکی اورژانس شبانھروزی کجا است؟

شما باید بتوانید در عرض 1 ساعت یا کمتر بھ آنجا برسید. )اگر کمخونی دارید، باید بتوانید در عرض 30 دقیقھ بھ آنجا برسید.(

Creating_illustration_01
Creating_illustration_02

چطور بھ مرکز پزشکی اورژانس میروید؟

آیا کسی ھمراھتان خواھد بود کھ بتواند رانندگی کند؟ آیا تاکسی میگیرید؟ حمل و نقل عمومی؟ چقدر ھزینھ دارد و آیا شبانھروزی در دسترس است؟ بھ یاد داشتھ باشید، رانندگی کردن خودتان تا بیمارستان در وضعیت اورژانس پزشکی کار ایمنی نیست.

بھ پزشکان خود چھ میگویید؟

آیا در جایی کھ زندگی میکنید سقط جنین پزشکی یا سقط جنین در خانھ از نظر قانونی محدودیت دارد؟ باید چھ چیزی بھ پزشکان خود بگویید تا متوجھ شوند بھ چھ کمکی نیاز دارید، اما حریم خصوصیتان حفظ شود؟ ما پیشنھادھایی برای مواردی داریم کھ ممکن است ندانید چھ بگویید.

Creating_illustration_03
Creating_illustration_04

What To Tell Your Doctors?

بھ پزشک خودتان چھ بگویید در برخی از کشورھا، سقط جنین پزشکی یا سقط جنین در خانھ از نظر قانونی محدودیت دارد. این بدان معنی است کھ اگر نیاز بھ کمک اورژانس پزشکی داشتھ باشید، ممکن است لازم باشد در مورد حرفی کھ میزنید مراقب باشید. علائم سقط جنین پزشکی و سقط جنین طبیعی )کھ با نام سقط خود بھ خودی ھم شناختھ میشود( مشابھ ھستند. بنابراین، میتوانید چیزھایی از این قبیل بگویید:

 • مطمئن نیستم چھ اتفاقی دارد میافتد. ناگھان دچار خونریزی شدم.
 • دچار خونریزی شدهام، اما احساس نمیکنم مثل پریود عادی باشد.
 • ناگھان دچار خونریزی شدم و میترسم اتفاق بدی افتاده باشد.