Introduction_illustration_01

قبل از استفاده از قرص، توصیھ ما در مورد قبل از استفاده از قرص را بخوانید. مطمئن شوید:

 • بارداری شما در چارچوب زمانی ماشین حساب بارداری ما باشد
 • ھمھ ملاحظات و توصیھھای عمومی ما را بررسی کرده باشید
 • در موارد اضطراری طرح ایمنی دارید

دو گزینھ برای سقط جنین پزشکی وجود دارد. ھر دو راه بسیار مؤثر است:

Introduction_illustration_02
Introduction_illustration_warning

توجھ: دو راه برای استفاده از میزوپروستول وجود دارد: قرار دادن قرص در واژن یا در داخل دھان بین گونھ و فک یا لثھ پایین. HowToUse بیان میدارد کھ از میزوپروستول فقط بھ صورت خوراکی استفاده کنید، زیرا خصوصیتر بوده )سریعتر حل میشود( و خطر عفونت آن کمتر است.

چگونگی استفاده از قرصھای سقط جنین: میفپریستون + میزوپروستول

Miifeandmiso_illustration_01

مرحلھ 1: یک قرص میفپریستون )200 میلیگرم( را ببلعید.

Miifeandmiso_illustration_02

مرحلھ 2: 24 تا 48 ساعت صبر کنید. قبل از استفاده از میزوپروستول باید 24 ساعت صبر کنید، اما نباید بیش از 48 ساعت صبر کنید. در حالی کھ منتظر ھستید، کارھای معمول در زندگی روزمره خود، مانند مراقبت از خانواده یا رفتن بھ محل کار یا مدرسھ را انجام بدھید.

Miifeandmiso_illustration_03

مرحلھ 3: مقداری آب بنوشید تا دھان خود را خیس کنید. 4 قرص میزوپروستول )ھر یک 200 میکروگرم( را بین گونھ و لثھ پایین خود )2 قرص در ھر طرف( قرار دھید.

Miifeandmiso_illustration_04

مرحلھ 4: آنھا را بھ مدت 30 دقیقھ در گونھ خود نگھدارید. ممکن است در حین حل شدن باعث شوند دھانتان خشک شود یا طعم گچ بدھد. طی این 30 دقیقھ از خوردن و نوشیدن خودداری کنید.

Miifeandmiso_illustration_05

مرحلھ 5: بعد از 30 دقیقھ، دھان خود را با آب بشویید و ھر مقداری کھ از قرص باقیمانده است را قورت بدھید.

پس از مصرف میفپریستون + میزوپروستول

Miso_illustration_04
 • اگر از قرص سقط جنین میفپریستون و میزوپروستول استفاده بکنید، احتمالاً نیازی نیست برای پیگیری بھ پزشک مراجعھ نمایید. مطمئن شوید کھ علائم حاملگی را احساس نمیکنید، وضعیت سلامتتان خوب است و خونریزی شدیدی ندارید. این داروھا آنقدر مؤثر ھستند کھ سازمان بھداشت جھانی توصیھ میکند تنھا در صورتی نیاز بھ پیگیری دارید کھ:
 • احساس ناخوشی یا درد شما بعد از دو یا سھ روز بھتر نشود. در این صورت، بلافاصلھ خواستار مراقبتھای پزشکی شوید.

  دو ھفتھ پس از مصرف قرص سقط جنین ھنوز ھم علائم حاملگی را احساس کنید.

  خونریزی شما شدید بوده و پس از دو ھفتھ بھتر نشود.

چگونگی استفاده از قرصھای سقط جنین: فقط میزوپروستول

این دستورالعمل فرض را بر این گرفتھ است کھ از 12 قرص میزوپروستول کھ ھر کدام 200 میکروگرم است استفاده کنید.

Miso_illustration_01

مرحلھ 1:

 • مقداری آب بنوشید تا دھان خود را خیس کنید. 4 قرص را بین دندان و لثھ پایین خود قرار دھید )2 قرص در ھر طرف(.
 • آنھا را بھ مدت 30 دقیقھ در گونھ خود نگھدارید. ممکن است در حین حل شدن باعث شوند دھانتان خشک شود یا طعم گچ بدھد. طی این 30 دقیقھ از خوردن و نوشیدن خودداری کنید.
 • بعد از 30 دقیقھ، دھان خود را با آب بشویید و ھر مقداری کھ از قرص باقیمانده است را قورت بدھید.
 • 3تا4ساعتقبلازادامھصبرکنید
Miso_illustration_02

مرحلھ 2: مرحلھ 1 را با 4 قرص دیگر تکرار کنید. بھ یاد داشتھ باشید قبل از رفتن بھ مرحلھ 3 بھ مدت 3 تا 4 ساعت صبر کنید.

Miso_illustration_03

مرحلھ 3: مرحلھ 1 با آخرین سری 4 قرص تکرار کنید.

Aپس از مصرف میزوپروستول

 • بدانید بعد از مصرف میزوپروستول باید انتظار چھ چیزی را داشتھ باشید.
 • اگر درد بدی را احساس کردید، ایبوپروفن داروی خوبی برای مقابلھ با درد است. در بسیاری از کشورھا میتوانید ایبوپروفن 200 میلیگرم را بدون نسخھ بخرید. 3 تا 4 قرص )200 میلیگرم( را ھر 6 تا 8 ساعت بخورید. این کار دردتان را تسکین میدھد. )بھ یاد داشتھ باشید کھ میتوانید ایبوپروفن را قبل از استفاده از میزوپروستول ھم بخورید.(
Miso_illustration_04
 • اگر از قرص سقط جنین میفپریستون و میزوپروستول استفاده بکنید، احتمالاً نیازی نیست برای پیگیری بھ پزشک مراجعھ نمایید. مطمئن شوید کھ علائم حاملگی را احساس نمیکنید، وضعیت سلامتتان خوب است و خونریزی شدیدی ندارید. این داروھا آنقدر مؤثر ھستند کھ سازمان بھداشت جھانی توصیھ میکند تنھا در صورتی نیاز بھ پیگیری دارید کھ:
 • احساس ناخوشی یا درد شما بعد از دو یا سھ روز بھتر نشود. در این صورت، بلافاصلھ خواستار مراقبتھای پزشکی شوید.

  دو ھفتھ پس از مصرف قرص سقط جنین ھنوز ھم علائم حاملگی را احساس کنید.

  خونریزی شما شدید بوده و پس از دو ھفتھ بھتر نشود.