Ano Ang Iyong Mararamdaman Matapos Gumamit Ng Mga Pang-Aborsiyong Pildoras?

Pagkatapos Gamitin ang Pildoras: Mifepristone

 • Maaari kang magkaroon ng bahagyang pagdurugo matapos mong inumin ang mifepristone. Pangkaraniwan lang ito!
Whatmight_illustration_01

Pagkatapos Gamitin ang Pildoras: Misoprostol

 • Ang pamimitig at pagdurugo ang mga pangunahing side effect. Ang mga sintomas na ito ay maganda dahil ipinapakita ng mga ito na gumagana ang mga gamot.
  • Para sa ilang kababaihan, ang pamimitig ay napakatindi —higit pa ang sakit kaysa sa pamimitig kapag may regla (kung nagkakaroon ka ng pamimitig tuwing may regla).
  • Para sa ilang kababaihan, ang pagdurugo ay mas malakas kaysa sa pagkakaroon ng regla. Karaniwan ding maglabas ka ng mga clots ng dugo o buo-buong dugo sa unang mga oras matapos mong gumamit ng misoprostol. Ang laki ng clots ay dumedepende sa kung gaano katagal na ang iyong pagbubuntis.
  • Para sa ilang kababaihan, banayad ang pamimitig at ang pagdurugo ay katulad ng normal na pagreregla.
Whatmight_illustration_02
 • Huwag maalarma.kung may matindi kang pagdurugo at may malubhang pagkirot. Kung handa ka sa mangyayaring matinding pagdurugo at malubhang pagkirot sa loob ng ilang oras, luluwag ang pakiramdam mo kung ang pagkirot at pagdurugo ay hindi kasinsama ng iyong inaasahan.
 • Kung makaranas ka ng malubhang pamimitig, magandang gamot ang ibuprofen upang makayanan ang kirot. Maaari kang makabili ng ibuprofen na may lakas na 200 mg over-the-counter (walang reseta) sa karamihan ng mga bansa. Uminom ng 4 na pildoras kada 6 na oras. Maiibsan nito ang iyong pamimitig.
 • Maaari kang uminom at kumain kung iyong gusto.
 • Hanggat maaari ay manatili lamang sa komportableng lugar hanggang gumanda na ang iyong pakiramdam.
 • Karamihan ay nag uumpisa nang gumanda ang pakiramdam sa loob lamang ng 24-oras.

Tandaan:Dalawang linggo pagkatapos ng iyong aborsiyon, maaaring magpositibo pa rin ang iyong pagsusuri sa pagbubuntis dulot ng mga nananatiling hormone sa iyong katawan. Kung patuloy mong maramdaman ang pagiging buntis (may paglambot ng suso, pagkahilo, pagkapagod, atbp.) matapos gamitin ang mga pildoras, bumisita sa doktor.

Miifeandmiso_illustration_05

Maging Alerto

Habang pinapalipas ang pagbubuntis, ang mga sintomas na nabanggit sa itaas ay normal.

Whataresigns_illustration_01

Dami ng pagdurugo: Kung ikaw ay nakakababad ng dalawang (2) pasador bawat 2-oras na magkasunod matapos mong itigil ang pagbubuntis, ito ay maituturing na isang napakabigat na pagdudugo. Dapat kang humingi ng tulong-medikal kung may ganito kang kalakas na pagdurugo. Ang pagkapuno ay nangangahulugan na ang malaking pad ay punung-puno na ng dugo, harap hanggang likod, magkabilang bahagi, at sa pinakalooban.

Whataresigns_illustration_02

Matinding pagkirot:Kung mayroon kang nararamdamang matinding pagkirot na hindi bumubuti kahit na matapos uminom ng ibuprofen, humingi ng tulong-medikal. Ang ganitong klase ng matinding sakit ay maaaring nangangahulugan na mayroon kang ektopikong pagbubuntis na hindi nakita bago ang aborsiyon at siyang kumakawala sa tubo. Maaaring nasa panganib ang buhay mo!

Whataresigns_illustration_03

Pakiramdam na may sakit?Maaari kang lagnatin, mahilo, at magsuka sa araw na gamitin mo ang misoprostol, at ito ay normal lang. Kailangang ang maranasan mo sa bawat araw ay ang pagbuti ng iyong pakiramdam matapos gamitin ang mga pang-aborsiyong pildoras, hindi ang pagsama ng pakiramdam. Kung maramdaman mong lumala ang sakit mo anumang araw matapos mong gamitin ang misoprostol, dapat kang humingi ng agarang pangangalagang medikal.