Kalkulador Sa Pagbubuntis

Gaano katagal na ang pagbubuntis mo? Ipinapahayag ng mga pag-aaral na ang gamot sa aborsiyon ay madalas na inirerekomenda para sa mga pagbubuntis bago pa ang 10 linggo. Gamitin ang kalkulador sa pagbubuntis na ito upang malaman kung gaano katagal na ang iyong dinadala.

If your last period started on or after:

You can still consider the abortion pill.

Paano Gamitin ang Pildoras: Mifepristone + Misoprostol

Considerations illustration 01
 • Kung mayroon kang intrauterine na kontraseptibong aparato sa matris (hal. ang coil o ang klase ng progesterone) dapat mo itong tanggalin.
Considerations illustration 03
 • Kung mayroong kang HIV, siguraduhing lang na hindi lumalala ang kalagayan mo, umiinom ka ng mga gamot laban sa retrovirus at ang kalusugan mo ay maayos gayumpaman.
Considerations illustration 05
 • Sa sitwasyong nagkaroon ka ng komplikasyon at kinakailangang humanap ng tulong-medikal, ang tableta ay maari pa ring makita kung ito ay ginamit sa iyong ari o puerta. Sa ibang mga bansa, maari kang makulong kung ang pildoras o gamot ay matagpuan sa iyong ari.
Considerations illustration 02
 • Kung nagpapasuso ka ng sanggol, maaaring magdulot ng pagtatae ang mga pildoras ng misoprostol sa sanggol. Upang maiwasan ito, magpasuso, inumin ang mga pildoras ng misoprostol at maghintay ng 4 na oras bago ka magpasuso muli.
Considerations illustration 04
 • Kung ikaw ay may anaemia (mayroong mababang billing ng iron sa iyong dugo), kumilala o humanap ng doktor o sinumang propesyunal-pangkalusugan na maari mong mahingan ng tulong at madaling mapuntahan sa loop lammig ng 30 minutos. Kung ikaw ay sorbing anaemic, nararapat na kumonsulta muna sa doctor bago gamitin ang pang-aborsyong pildoras.

Pagkatapos Gamitin ang Pildoras: Misoprostol Lamang

General_illustration_01
 • Uminom ng maraming tubig sa kabuuan ng proseso.
General_illustration_02
 • Kung gagamitin ang gamot na misoprostol, kung maaari ay pumwesto sa sang lugar kung saan ikaw ay makakahiga (gaya ng iyong bahay) ng ilang oras matapos mong gamitin ang pildoras.
General_illustration_03
 • Kumain ng masustansiyang pagkain (hal. kraker o tostadong tinapay na maaaring makatulong sa pagkahilo; madadahong gulay, mga itlog at pulang karne upang mabawi ang mga mineral na nawala habang isinasagawa ang aborsiyon).
General_illustration_04
 • Ang pagkakaroon ng isang taong makapagdadala sa iyo ng mainit na tsaa o anumang makakain at mag-aaruga sa iyo ay makatutulong.
General_illustration_05
 • Consider taking ibuprofen before you use misoprostol to help minimize pain from cramping
General_illustration_06
 • Gumawa ng planong pangkaligtasan bago gumamit ng pang-aborsyong pildoras kung kakailanganin mo man ang atensyong medikal sa salong madaling panahon.

Paggawa ng Planong Pangkaligtasan

Ayon sa American Congress of Obstetricians and Gynecologists, and aborsyong medical na ginawa sa unang tatlong buwan ng pagbubuntis ay isa sa pinakaligtas na pamamaraang medical. Gayunpaman, dapat kang maging handa sa kung anumang posibleng emergency na prosidyur. Isaalang alang ang mag sumusunod na katanungan at gawing gabay sa paggawa ng iyong planning pangkaligtasan kung ito'y iyong kakailanganin.

Saan ang pinakamalapit na 24-hr Medial Senter?

Kailangan mong makarating dito sa loob lamang nang humigit-kumulang isang oras. (Kung ikaw ay ay anemia, kailangan mona makarating dito sa lob lamant ng 30 minuto.)

Creating_illustration_01
Creating_illustration_02

Paano ka makakarating sa iyong Medikal Senter?

Mayroon bang tao na maaaring sumama sa iyo o maghatid sa ico? Magta-taxi ka ba? O anumang uri bang pampublikong sasakyan? Magkano ang iyong babyarna at ito ba maaaring sakyan 24-oras? Pakatandaan, ikaw ay hindi ligtas magmaneho ng sasakyan sa kung ikaw ay nasa sang medical emergency.

Ano ang sasabihin mo sa iyong mga Doctor?

Ang aborsyong medial ba o aborsyon na ginawa sa bahay ay legal sa iyong bansa? Ano ang maaari mong sabihin sa iyong mga doctor nang sa gayon ay maiintindihan nila na kailangan mo ng tulong-medikal, mapoprotektahan ba nito ang iyong privacy? Mayroon kaming mga suhestiyon kung ikaw ay nagiisip kung ano nga ba ang mga dapat sabihin.

Creating_illustration_03
Creating_illustration_04

What To Tell Your Doctors?

Ano Ang Dapat Sabihin sa Iyong Doktor? Sa ibang mga bansa, ang aborsyong medial o aborsyon na ginawa sa bahay ay ipinagbabawal or ilegal. Ang ibig sabihin nito, kung ikaw man ay mangangailangan nang tulong medikal na pang-ligtas buhay, kinakailangan mong maging maingat sa iyong mag sasabihin. Ang aborsyong medikal ay may eksaktong parehas na simtomas gaya ng natural na pagkalaglag ng sanggol sa iyong sinapupunan (tinatawag din tong 'spontaneous abortion'). Kaya naman, maari mong sabihin ang mga sumusunod:

 • Hindi ko alam kung ano ano nangyayari. Bigla na laming ago nagdugo
 • Ako ay nagdudugo, ngunit parang hindi naman ito ang natural kong regla.
 • Bigla ko nalang napansin na nagdudugo na pala ako, nakakatakot baka may problema ako