ផលប៉ះពាល់ និងផលវិបាកនៃថ្នាំរំលូតកូន

តើខ្ញុំអាចផឹកគ្រឿងទឹកដូចធម្មតាបានទេ បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានទទួលថ្នាំរំលូតកូន?

បន្ទាប់ពីប្រើ មីសូប្រូស្តូល (misoprostol) បានរលាយ អ្នកអាចផឹកគ្រឿងទឹកដែលអ្នកចូលចិត្ត (លើកលែងតែគ្រឿងស្រវឹង) ។


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.