ផលប៉ះពាល់ និងផលវិបាកនៃថ្នាំរំលូតកូន

តើត្រូវការរយៈពេលប៉ុន្មាន ទើបបាត់ផលប៉ះពាល់នៃថ្នាំរំលូតកូននេះ?

ស្ត្រីភាគច្រើននឹងបាត់ការមានផ្ទៃពោះក្នុងរយៈពេលប្រហែល 4 ទៅ 5ម៉ោង និងមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរឡើងវិញក្នុងរយៈពេលតិចជាង 24 ម៉ោង។ វាជារឿងធម្មតាទេ ដែលអ្នកបន្តឃើញការហូរឈាមបន្តិចបន្តួច និងស្នាមអុជ រហូតដល់មានរដូវម្តងទៀតក្នុងរយៈពេលពី 3 ទៅ 4សប្តាហ៍។


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.