ប្រភេទនៃថ្នាំរំលូតកូន និងការប្រើប្រាស់

តើ មីហ្វេប្រីស្តូន (Mifepristone) ធ្វើអ្វី?

មីហ្វេប្រីស្តូន (Mifepristone) ទប់ស្កាត់អរម៉ូនដែលត្រូវការ ដែលធ្វើអោយផ្ទៃពោះលូតលាស់។


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.