ဘယ္သူေတြ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေဆးကို အသံုးျပဳႏိုင္လဲ။

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေဆးသံုးျပီး ကိုယ္ဝန္ဆက္လက္ရွိေနပါက ေမြးလာတဲ့ ကေလးမွာ အထိအခိုက္ရွိႏိုင္ပါသလား။

Mifepristone ေဆးနွင့္ ကေလးေမြးဖြားမႈမွာ ဆက္ႏြယ္ျခင္းမရွိပါ။ သို႕ေသာ္ mifepristone မွာ ကေလးအထိအခိုက္ျဖစ္ေစႏႈန္း အနည္းငယ္ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေဆးေသာက္ျပီး ကိုယ္ဝန္ဆက္ရွိေနပါက သင့္အေနျဖင့္ ေသြးဆင္းႏိုင္ပါသည္။ ေသြးဆင္းျခင္းမရွိဘဲ ကိုုယ္ဝန္ဆက္ရွိေနပါက သင့္ကေလးမွာ အထိအခိုက္ ၁%ရွိႏိုင္ပါသည္။ ( ၁၀၀ တြင္ ၁ေယာက္ႏႈန္း)


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.