چه کسی می‌تواند از قرص‌های سقط جنین استفاده کند؟

اگر بفهمم که من دوقلو باردار هستم چه؟

اگر متوجه شوید که دوقلو باردار هستید، نیاز نیست دوز یا تعداد قرص‌ها را تغییر دهید. برای حاملگی‌های دوقلو هم از همین روش استفاده می‌شود.


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.