ការរំលូតកូន និងអនាគតនៃការមានកូន

តើថ្នាំរំលូតកូន នឹងធ្វើឱ្យទារកពិការពីកំណើត នៅពេលដែលខ្ញុំមាននាពេលអនាគត?

ទេ ថ្នាំរំលូតមិនបណ្តាលឱ្យទារកពិការពីកំណើត នៅពេលមានកូននាពេលអនាគតទេ។


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.