ការរំលូតកូន និងអនាគតនៃការមានកូន

តើពេលណាខ្ញុំអាចមានផ្ទៃពោះបានម្តងទៀត បន្ទាប់ពីការពន្លូតកូនដោយប្រើថ្នាំ?

អ្នកអាចមានផ្ទៃពោះជាថ្មីម្តងទៀត ក្នុងរយៈពេល 8ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីការរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំ។ ប្រសិនបើអ្នករួមភេទ អ្នកគួរតែពិចារណាប្រើវិធីពន្យារកំណើត ដើម្បីការពារកុំឱ្យមានផ្ទៃពោះដោយមិនបានគ្រោងទុក។


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.