ការរំលូតកូន និងអនាគតនៃការមានកូន

តើថ្នាំរំលូតកូន ធ្វើឱ្យខ្ញុំពិបាកមានគភ៌នាពេលអនាគតដែរឬទេ?

ទេ ការរំលូតកូនដោយថ្នាំគ្រាប់ នឹងមិនធ្វើឱ្យពិបាកក្នុងការមានគភ៌នាពេលអនាគតទេ។


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.