សញ្ញាដែលអ្នកគួរបញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំរំលូតកូន

តើនៅក្នុងកាលៈទេសៈណា ដែលខ្ញុំគួរតែជៀសវាងការប្រើថ្នាំរំលូតកូននៅផ្ទះ?

អ្នកគួរតែជៀសវាងការប្រើប្រាស់ថ្នាំរំលូតកូននៅផ្ទះ ប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះលើស 11 សប្តាហ៍ ឬ ប្រសិនបើអ្នកមានអាឡែស៊ីជាមួយ មីហ្វេប្រីស្តូន (Mifepristone) ឬ មីសូប្រូស្តូល (misoprostol)ឬ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ រួមទាំងបញ្ហាកកឈាម ឬ ប្រសិនបើអ្នកជឿថា ឬដឹងថាការមានផ្ទៃពោះកំពុងលូតលាស់នៅខាងក្រៅស្បូន (ការមានផ្ទៃពោះក្រៅស្បូន) ។


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.