សំនួរញឹកញាប់ផ្សេងៗទៀត

ការរំលូតកូនតាមវេជ្ជសាស្ត្រ គឺដូចគ្នានឹងការប្រើថ្នាំរំលូតកូនដែរឬទេ? តើការរំលូតកូនតាមវេជ្ជសាស្ត្រ គឺដូចគ្នានឹងការវះកាត់រំលូតកូនដែរឬទេ?

មានវិធីសាស្រ្តពីរ នៃការរំលូតកូនគឺ:
    1) ការពន្លូតកូនតាមវេជ្ជសាស្ត្រ: ការពន្លូតកូនដោយប្រើថ្នាំតាមឱសថវិទ្យា ដើម្បីបញ្ចប់ការមានផ្ទៃពោះ។ ពេលខ្លះគេប្រើពាក្យថា "ការរំលូតកូនដោយមិនវះកាត់" ឬ "ការរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំ" ក៏ត្រូវបានគេប្រើផងដែរ។
    2) ការរំលូតកូនដោយវះកាត់: ក្នុងនីតិវិធីរំលូតកូននេះ អ្នកជំនាញដែលមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ នឹងលាងអោយស្បូនទទេ នៅតាមស្បូន ដល់មាត់ស្បូន ដើម្បីបញ្ចប់ការមានផ្ទៃពោះ។ នីតិវិធីទាំងនេះរួមមានបូមសំអាតដោយដៃ (MVA) និងការពង្រីក និងបញ្ចេញចោល (D&E)។


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.