ផលប៉ះពាល់ និងផលវិបាកនៃថ្នាំរំលូតកូន

តើខ្ញុំអាចទទួលទានដូចធម្មតាបានទេ បន្ទាប់ពីប្រើថ្នាំរំលូតរួច?

បន្ទាប់ពីប្រើ មីសូប្រូស្តូល (misoprostol) បានរលាយ អ្នកអាចទទួលទានអ្វីដូចដែលអ្នកចង់។ អាហារស្ងួត (ឧ. នំ ឬនំប៉័ងជ្រុង) អាចនឹងជួយដល់ការក្អួតចង្អោរ ខណៈដែលបន្លែស្លឹកបៃតង ស៊ុត និងសាច់ពណ៌ក្រហមអាចជួយសារធាតុរ៉ែដែលបាត់បង់ក្នុងកំឡុងពេលរំលូតកូន។


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.