ផលប៉ះពាល់ និងផលវិបាកនៃថ្នាំរំលូតកូន

ចុះប្រសិនបើខ្ញុំហូរឈាមខ្លាំងពេក បន្ទាប់ពីលេបថ្នាំរំលូតកូនរួច?

សូមស្វែងរកមណ្ឌលថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ ប្រសិនបើសំឡីអនាម័យ 2 ជោគដោយឈាមក្នុងរយៈពល 2ម៉ោង បន្ទាប់ពីអ្នកគិតថា អ្នកបានឆ្លងផុតការមានផ្ទៃពោះ។ ជោគ មានន័យថាសំឡីអនាម័យ ត្រូវបានពោរពេញទៅដោយឈាម នៅពីមុខនិងក្រោយ ចុងម្ខាងទៅម្ខាងទៀត និងពេញទាំងអស់។


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.