ផលប៉ះពាល់ និងផលវិបាកនៃថ្នាំរំលូតកូន

តើការហូរឈាម និងរមួលប៉ុណ្នាដែលជារឿងធម្មតា បន្ទាប់ពីបានប្រើថ្នាំ មីសូប្រូស្តូល (misoprostol)?

ចំពោះស្ត្រីមួយចំនួនរមួលខ្លាំង ខ្លាំងជាងការឈឺចាប់ពេលមានរដូវ (ប្រសិនបើអ្នកមានការឈឺរមួលពេលមកឈាមរដូវ) ហើយមានការហូរឈាមធ្ងន់ធ្ងរ ជាងអំឡុងពេលមកឈាមរដូវ។ អ្នកប្រហែលហូរឈាមកក រហូតដល់ទំហំប៉ុនក្រូចឆ្មារ ក្នុងកំឡុងពេលពីរទៅបីម៉ោងដំបូង ក្រោយពីប្រើថ្នាំ មីសូប្រូស្តូល (misoprostol)។ ចំពោះស្ត្រីដទៃទៀត ការរមួលគឺស្រាល និងហូរឈាមគឺដូចជាពេលមករដូវធម្មតា។


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.