ផលប៉ះពាល់ និងផលវិបាកនៃថ្នាំរំលូតកូន

តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបាន ដើម្បីគ្រប់គ្រងការឈឺចាប់ក្រោយពីលេបថ្នាំរំលូតកូន?

លេបថ្នាំ 3-4គ្រាប់ (200 មីលីក្រាម) រៀងរាល់ 6-8ម៉ោង ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់របស់អ្នក។ សូមចងចាំថាអ្នកក៏អាចប្រើថ្នាំអាយប៊ូប្រូហ្វិន (Ibuprofen) មុននឹងប្រើ មីសូប្រូស្តូល (misoprostol) ផងដែរ។


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.