ផលប៉ះពាល់ និងផលវិបាកនៃថ្នាំរំលូតកូន

តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើខ្ញុំនៅតែមានផ្ទៃពោះ បន្ទាប់ពីប្រើថ្នាំរំលូតកូនរួច?

ស្ត្រីខ្លះអាចត្រូវការវះកាត់ ប្រសិនបើពួកគេនៅតែមានផ្ទៃពោះបន្ទាប់ពីប្រើថ្នាំគ្រាប់។ សូមចងចាំថា! ការព្យាបាលការរំលូតកូនមិនពេញលេញ អាចរកបានយ៉ាងទូលំទូលាយនៅទូទាំងពិភពលោក។ អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានសេវាកម្មនេះ ទោះបីជាការរំលូតកូនមិនស្របច្បាប់ នៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.