ប្រភេទនៃថ្នាំរំលូតកូន និងការប្រើប្រាស់

តើខ្ញុំអាចផឹកទឹកបានទេបន្ទាប់ពីលេបមីហ្វេប្រីស្តូន (Mifepristone)?

បាទ/ចាស៎ អ្នកអាចផឹកទឹកដើម្បីជួយអ្នកលេប ​​មីហ្វេប្រីស្តូន (Mifepristone) ។


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.