ប្រភេទនៃថ្នាំរំលូតកូន និងការប្រើប្រាស់

តើការប្រើថ្នាំ មីសូប្រូស្តូល (misoprostol) មានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចម្តេច ហើយការប្រើថ្នាំមីសូប្រូស្តូល (misoprostol) + មីហ្វេប្រីស្តូន (Mifepristone) មានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចម្តេច?

ស្ត្រី 98នាក់ ក្នុងចំណោម 100នាក់ នឹងរំលូតកូនទាំងស្រុងប្រសិនបើប្រើថ្នាំ មីហ្វេប្រីស្តូន (Mifepristone) និង មីសូប្រូស្តូល (misoprostol) ។ ប្រហែល 95 នាក់ក្នុងចំណោម 100នាក់ នឹងរំលូតកូនទាំងស្រុង ប្រសិនបើប្រើថ្នាំ មីសូប្រូស្តូល (misoprostol) តែមួយប៉ុណ្ណោះ។


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.