ប្រភេទនៃថ្នាំរំលូតកូន និងការប្រើប្រាស់

តើខ្ញុំគួរប្រើថ្នាំ មីសូប្រូស្តូល (misoprostol) ក្រោមអណ្តាត ឬតាមរន្ធយោនីដែរឬទេ?

មានវិធីពីរយ៉ាងដើម្បីប្រើថ្នាំ មីសូប្រូស្តូល (misoprostol): ការដាក់ថ្នាំក្នុងរន្ធយោនីរបស់អ្នក ឬនៅក្រោមអណ្តាត (sublingually) របស់អ្នក។ របៀបប្រើ (HowToUse) ណែនាំថា អ្នកប្រើតែមីសូប្រូស្តូល (misoprostol) នៅក្រោមអណ្តាតរបស់អ្នក ព្រោះវាមានលក្ខណៈឯកជនជាង (ពីព្រោះវារំលាយលឿនជាង និងមិនធ្វើឱ្យមានដាន ដែលអាចមើលឃើញនៅក្នុងខ្លួនអ្នក) និងហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគតិចជាង។


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.