តើនរណាខ្លះអាចប្រើថ្នាំគ្រាប់រំលូតកូនបាន?

តើថ្នាំគ្រាប់រំលូតកូននេះ អាចមានប្រសិទ្ធភាពខ្សោយ ប្រសិនបើខ្ញុំធ្លាប់ប្រើវាពីមុន?

ទេ ការមានគភ៌នីមួយៗគឺជារឿងដោយឡែកពីគ្នា។ ប្រសិនបើអ្នកបានប្រើថ្នាំរំលូតកូនពីមុន អ្នកមិនតម្រូវអោយប្រើថ្នាំកម្រិតខ្ពស់ជាងមុនទេ ប្រសិនបើអ្នកប្រើវាម្តងទៀត សម្រាប់ការមានផ្ទៃពោះដែលអ្នកមិនចង់បាន។


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.