តើនរណាខ្លះអាចប្រើថ្នាំគ្រាប់រំលូតកូនបាន?

តើថ្នាំរំលូតកូននេះ អាចគ្មានសុវត្ថិភាព ប្រសិនបើខ្ញុំបានសម្រាលកូនដោយវះ (C-section)?

ទេ ការប្រើថ្នាំរំលូតកូននៅដើមដំបូងនៃការមានផ្ទៃពោះគឺមានសុវត្ថិភាព បើទោះបីជាអ្នកបានសម្រាលកូនដោយវះ (C-section) ក៏ដោយ។


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.