តើនរណាខ្លះអាចប្រើថ្នាំគ្រាប់រំលូតកូនបាន?

តើខ្ញុំអាចលេបថ្នាំរំលូតកូនឬទេ ប្រសិនបើខ្ញុំខ្វះឈាមក្រហម?

ប្រសិនបើអ្នកខ្វះឈាមក្រហម (មានកំរិតជាតិដែកទាប នៅក្នុងឈាមរបស់អ្នក) សូមកំណត់ចំណាំមណ្ឌលថែទាំសុខភាពដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពី 30នាទី ដែលអាចជួយសង្រ្គោះបាន ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការ។ ប្រសិនបើអ្នកខ្វះឈាមក្រហមខ្លាំង សូមប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត មុនពេលប្រើថ្នាំរំលូតកូន។


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.