តើនរណាខ្លះអាចប្រើថ្នាំគ្រាប់រំលូតកូនបាន?

ប្រសិនបើខ្ញុំបានប្រើថ្នាំរំលូតកូនហើយ ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានផ្ទៃពោះទៀត តើទារកកើតមក នឹងមានពិការភាពពីកំណើតទេ?

មិនមានទំនាក់ទំនងរកឃើញរវាងមីហ្វេប្រីស្តូន (Mifepristone) និងពិការភាពពីកំណើតនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មីសូប្រូស្តូល (misoprostol) អាចកើនឡើងបន្តិចបន្តួចលើអត្រា ពិការភាពពីកំណើត។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើ មីសូប្រូស្តូល (misoprostol) ហើយអ្នកនៅតែមានផ្ទៃពោះក្រោយពីទទួលទានថ្នាំនេះ អ្នកប្រហែលជារលូតកូនតាមធម្មជាតិនៅពេលក្រោយ។ ប្រសិនបើកូនអ្នកមិនរលូត ហើយអ្នកពរពោះ ពេញខែ នោះកម្រិតពិការភាពអាចកើនឡើងដល់ 1% (ទារកម្នាក់ក្នុងចំណោម 100)។


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.