តើនរណាខ្លះអាចប្រើថ្នាំគ្រាប់រំលូតកូនបាន?

ប្រសិនបើខ្ញុំជាស្ត្រីមាឌធំខ្លាំង (ឬលើសទម្ងន់ខ្លាំង) តើខ្ញុំត្រូវការលេបថ្នាំគ្រាប់បន្ថែមដែរឬទេ?

ទេ សូមប្រើចំនួនថ្នាំគ្រាប់ដូចគ្នា ដែលយើងណែនាំអោយអ្នកដទៃគ្រប់គ្នា។ ការសិក្សាបានបង្ហាញថា ជោគជ័យនៃការប្រើថ្នាំ មិនកាត់បន្ថយចំពោះស្ត្រីដែលមានមាឌធំ ឬមានទម្ងន់ធ្ងន់នោះទេ។ អ្នកមិនចាំបាច់លេបថ្នាំតាមកម្រិតផ្សេង ឬលេបថ្នាំបន្ថែមនោះទេ។


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.