តើនរណាខ្លះអាចប្រើថ្នាំគ្រាប់រំលូតកូនបាន?

ចុះបើខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះជាមួយកូនភ្លោះ?

អ្នកមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្តូរកំរិតថ្នាំ ឬចំនួនថ្នាំគ្រាប់នោះទេ ប្រសិនបើអ្នករកឃើញថាអ្នកមានកូនភ្លោះក្នុងផ្ទៃ។ វិធីប្រើប្រាស់គឺដូចគ្នា សម្រាប់អ្នកមានកូនភ្លោះក្នុងផ្ទៃ។


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.