តើនរណាខ្លះអាចប្រើថ្នាំគ្រាប់រំលូតកូនបាន?

តើខ្ញុំអាចប្រើថ្នាំរំលូតកូនបានឬទេ ប្រសិនបើខ្ញុំមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍?

ប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវប្រាកដថាអ្នករឹងមាំ ហើយអ្នកកំពុងប្រើឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគ និងអ្នកមានសុខភាពល្អ។


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.