តើនរណាខ្លះអាចប្រើថ្នាំគ្រាប់រំលូតកូនបាន?

តើខ្ញុំអាចប្រើថ្នាំមីសូប្រូស្តូល (misoprostol) បានឬទេ នៅពេលដែលខ្ញុំបានចាក់បញ្ចូល IUD?

ប្រសិនបើអ្នកប្រើឧបករណ៍ពន្យាកំណើតនៅក្នុងស្បូន (ឧ. វ័ណ្ឌ ឬ progesterone IUD) អ្នកត្រូវតែយកវាចេញ មុនពេលធ្វើការរំលូតកូន។


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.