ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းနင့္ အနာဂတ္တြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျပိးသည့္ေနာက္ မည္မွ်အၾကာတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရန္ ၾကိဳးစားႏိုင္ပါသလဲ။

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျပီး ၈ ရက္အၾကာတြင္ ကိုယ္ဝန္ရရန္ ၾကိဳးစားႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္လိုပါက လိင္ဆက္ဆံသည့္အခါ အကာအကြယ္ထားရန္ လိုအပ္ပါတယ္။


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.