ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေဆးမ်ား၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေပ်ာက္ကင္းရန္ မည္မွ်ၾကာမည္နည္း။

အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုတြင္ ၄-၅ နာရီ အတြင္းေပ်ာက္ႏိုင္ျပီး ၂၄ နာရီအတြင္း ေနရထိုင္ရ ျပန္ေကာ္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ပံုမွန္ ရာသီလာခ်ိန္မေရာက္ခင္ ၃-၄ ပတ္အထိ ေသြးဆင္းႏိုင္ပါတယ္။


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.