ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေဆးအမ်ိဳးအစားမ်ားနွင့္အသံုးျပဳပံုမ်ား

Mifepristone ေတြက ဘာလုပ္သလဲ။

Mifepristone ေတြက ကိုယ္ဝန္ၾကီးထြားမႈအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဟိုမုန္းေတြကို တားဆီးေပးပါတယ္။


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.