ဘယ္သူေတြ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေဆးကို အသံုးျပဳႏိုင္လဲ။

C အဆင့္ေရာက္ေနပါက ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ေဆးမ်ားဟာ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ပါသလား။

C အဆင့္ရွိပါက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အေရွ႕ခ်ိန္မ်ားမွာ သံုးပါက ပိုအကာအကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.