ဘယ္သူေတြ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေဆးကို အသံုးျပဳႏိုင္လဲ။

သံဓါတ္အားနည္းပါက ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေဆးကို ေသာက္သင့္ပါသလား။

Anemia ( သံဓါတ္အားနည္းသူဆိုပါက) က်န္းမာေရးအၾကံျပဳသူထံမွ စစ္ေဆးခ်က္ကို ရယူပါ။ သို႕မဟုတ္ ဆရာဝန္နွင့္ ျပသျပီးမွ ေဆးကို ေသာက္သံုးပါ။


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.