ဘယ္သူေတြ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေဆးကို အသံုးျပဳႏိုင္လဲ။

အဝလြန္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအေနနွင့္ ကိုယ္ဝန္မေသာက္ရပါဘူး။ လူတိုင္းကို ညႊန္းၾကားသည့္အတိုင္းသာ ေသာက္သံုးပါ။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေဆး၏ ထိေရာက္မႈမွာ အဝလြန္ျခင္းနွင့္ မဆိုင္ပါ။ မတူေသာေဆးမ်ား သို႕ ေဆးမ်ားကို ပိုေသာက္ရန္ မလိုအပ္ပါ။

No, use the same number of pills we recommend for everyone. Studies have shown that the success of the medication doesn’t decrease for large or heavy women. You don’t need to take a different dose or more pills.


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.