ဘယ္သူေတြ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေဆးကို အသံုးျပဳႏိုင္လဲ။

နို႕တိုက္မိခင္ျဖစ္ပါကလည္း misoprostol ေဆးကို ေသာက္သံုးႏိုင္ပါသလား။

ကေလးႏို႕တိုက္မိခင္ဆိုပါက misoprostol ေဆးဟာ ကေလးကို ဝမ္းသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုမျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေဆးေသာက္ျပီး ၄နာရီ ၾ ကာေစာင့္ျပီးမွ နို႕ျပန္တိုက္သင့္ပါတယ္။


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.