Asia | Philippines
Flag-Philippines

Responsive image

Introduction

The Philippines has one of the most restrictive abortion policies in the world – abortion is criminalized with no exceptions. This law, coupled with the stigma associated with abortion, has heavily contributed to a high incidence of unsafe abortions in the Philippines.1

Responsive image

Is abortion legal in the Philippines?

Abortion is illegal in the Philippines with no exceptions, including when needed to save the life, or protect the health, of a pregnant woman.2 Abortion was made illegal under the Spanish colonial rule through the Penal Code of 1870, and the criminal provisions were incorporated into the Revised Penal Code passed in 19303 under U.S. occupation of the Philippines, which has continued to be applied up until today.

In 2016, the Department of Health issued an Administrative Order (AO) on the Prevention and Management of Abortion Complications (DOH AO No. 2016-0041). The objective of the policy is to provide and improve the quality of safe post-abortion services in both private and public health facilities. This AO was signed into law on November 25, 2016. Aside from the AO, other laws that require safe post-abortion care are: the Republic Act (RA) 9710, the RA 10354, the RA 8344, and the 1987 Philippine Constitution.

Responsive image

What are the different post-abortion services available in the Philippines?

Under the Department of Health Administrative Order on the Prevention and Management of Abortion Complications (DOH AO No. 2016-0041)4, the following post-abortion care services are allowed in the Philippines:

 • Dilation and Curettage (D&C)
 • Manual Vacuum Aspiration (MVA), and
 • Uterotonics.

The AO highly encourages MVA because it is less intrusive and painful, and there is less chance of complications.

Responsive image

Who can perform post-abortion care services in the Philippines?

Under the DOH AO No. 2016-0041, the following professionals are allowed to perform post-abortion care services:

 • Medical doctors (obstetrician-gynecologists and general practitioners),
 • Nurses, and
 • Midwives.

These health care providers are allowed to conduct these services as long as they are trained and certified by government-approved institutions.

Responsive image

Where can I go for abortion services in the Philippines?

Although abortion services are not easily available in the Philippines, Filipino women have the option of visiting any of these neighboring countries for safe abortions:

 • Cambodia. You do not need a visa to travel to Cambodia. There are daily flights to Cambodia from Manila, Philippines. You can visit the Cambodia Country Profile on our website for more information about how to access abortion pills and services in Cambodia.
 • Vietnam. You do not need a visa to travel to Vietnam. There are daily flights to Vietnam from Manila, Philippines. You can visit the Vietnam Country Profile on our website for more information about how to access abortion pills and services in Vietnam.
 • China. As a citizen of the Philippines, you will need a visa to travel to China. There are daily flights to China from Manila, Philippines. Visit http://ph.china-embassy.org/eng/lsfw/visas/ for comprehensive travel information. You can visit the China Country Profile on our website for more information about how to access abortion pills and services in China.

Moreover, any woman who seeks post-abortion care may access help from public or private hospitals and health facilities in these countries.

Responsive image

What is the cost of a safe abortion in the Philippines?

Manual vacuum aspiration(MVA) and dilation and curettage (D&C procedures cost 11,000 Philippine pesos or around 211.53 US dollars. The service providers’ professional fees are 4,400 Philippine pesos, and the hospital charge is 6,600 Philippine pesos.

These services are covered and reimbursed by PhilHealth. For more information click here.

Responsive image

Which abortion pills are available in the Philippines?

Misoprostol is registered in the Philippines for treatment of a range of medical conditions, but it is not easily available and where available for other indications, you need a prescription to access it.

Cytotec is a brand of abortion pills that contains Misoprostol only and can be used on its own for a medical abortion. For more comprehensive instructions on how to use the abortion pill, visit https://www.howtouseabortionpill.org/howto/.

Responsive image

Where can I buy abortion pills in the Philippines?

Abortion pills are not sold legally in the Philippines. There are various reports of unapproved medical abortion pills on the market, which are being sold without a prescription. Please note that these unauthorized sellers do not always provide proper instructions on eligibility, dosage, and usage for medical abortion pills. Improper usage of abortion pills may contribute to an unsafe abortion and may endanger your health and life.

We recommend that anyone exploring the options of buying abortion pills online should visit trusted websites such as Women on Web and Women Help Women.

Please refer to the following page on our website for comprehensive instructions on how to use abortion pills: https://www.howtouseabortionpill.org/howto/

Responsive image

What do abortion pills look like in the Philippines?

Although abortion pills are not available in the Philippines, this is what different brands of abortion pills available in neighboring countries look like:

A. This is how Cytotec, available in Vietnam looks like:

Misoprostol_in_Philippines

B. This is how Misoprostol abortion pills, available in China look like:

Cytotec_in_Philippines

Source: www.medsafe.nz

Responsive image

Who can I contact for additional abortion and post-abortion information and support in the Philippines?

Was this useful? What else would you like to see here?
Contact us at: info@howtouseabortionpill.org


Sources

Flag-Philippines

Responsive image

Pambungad

Ang Pilipinas ay may isa sa pinaka mahigpit na mga patakaran sa pagpapalaglag sa buong mundo—naging krimen ang pagpapalaglag sa Pilipinas na may ganap na walang pagpapaliban. Ang batas na ito, na may kasamang stigma ay lubhang dulot ng mataas na mga insidente ng hindi ligtas na mga pagpapalaglag sa Pilipinas.1

Responsive image

Legal ba ang pagpapalaglag sa Pilipinas?

Ilegal ang pagpapalaglag sa Pilipinas na may ganap na walang pagpapaliban kalakip ang pagliligtas ng buhay ng buntis o pagtatanggol sa kaniyang kalusugan2. Ang pagpapalaglag ay naging ilegal sa pamamagitan ng Penal Code ng 1870 sa ilalim ng kolonyal na pamamahala ng mga Espnayol, at ang probisyon ay naisama sa Revised Penal Code na naipasa noong 19303 sa ilalim ng pananakop ng E.U sa Pilipinas kung saan ito ay pinagtitibay hanggang sa kasalukuyan.

Noong 2016, ang Kagawaran ng Kalusugan ay nagpalabas ng Administrative Order sa Pag-Iwas at Pamamahala ng Mga Komplikasyon ng Pagpapalaglag (DOH AO No. 2016-0041). Ang layunin ng patakaran ay magbigay at paigtingin ang kalidad ng ligtas na mga serbisyo pagkatapos ng pagpapalaglag sa parehong pribado at pampublikong mga pasilidad. Ang Administrative Order (AO) ay naisabatas noong Nobyembre 25, 2016. Maliban sa AO, ang ibang mga batas na nangangalilangan ng pangangalaga pagkatapos ng pagpapalaglag ay: Republic Act (RA) 9710, RA 10354, RA 8344, at ang Saligang Batas ng 1987.

Responsive image

Anu-ano ang iba’t ibang mga serbisyo pagkatapos ng pagpapalaglag na ginagawa sa Pilipinas?

Sa ilalim ng Administrative Order ng Kagawaran ng Kalusugan sa Pag-iwas at Pamamahala ng Mga Komplikasyon ng Pagpapalaglag (DOH AO No. 2016-0041)4, ang sumusunod na mga serbisyo sa pangangalaga pagkatapos ng pagpapalaglag ay pinahihintulutan sa Pilipinas:

 • Dilation at Curettage (D&C)
 • Manual Vacuum Aspiration
 • Uterotonics

Ang AO ay labis na humihimok ng MVA dahil ito ay hindi gaanong nakasasagabal at masakit, kaya may kaunting mga pagkakataon ng komplikasyon.

Responsive image

Sino ang maaaring magsagawa ng mga serbisyo sa pangangalaga pagkatapos ng pagpapalaglag sa Pilipinas?

Sa ilalim ng DOH AO No. 2016-0041, ang sumusunod na mga propesyonal ay pinahihintulutang magsagawa ng mga serbisyo ng pangangalaga pagkatapos ng pagpapalaglag:

 • Mga doktor (Mga Obstetrician-Gynecologist at mga general practitioner)
 • Mga Nars
 • Mga Kumadrona

Ang mga tagapagbigay ng alaga sa kalusugan ay pinahihintulutang magsagawa ng mga serbisyong ito hangga’t sila ay sinanay at sertipikado ng mga institusyong aprubado ng pamahalaan.

Responsive image

Saan ako pupunta para sa mga serbisyo sa pagpapalaglag sa Pilipinas?

Kahit hindi madaling maisagawa ang mga serbisyo sa pagpapalaglag sa Pilipinas, ang mga Filipina ay may opsyon sa pagbisita sa kahit ano sa sumusunod na mga karatig-bansa para sa mga serbisyo sa ligtas na pagpapalaglag:

 • Cambodia. Hindi mo na kailangan ng visa upang bumiyahe sa Cambodia. Mayroong araw-araw na mga biyahe pa-Cambodia mula Maynila, Pilipinas. Maaari mong bisitahin ang Cambodia Country Profile para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga tabletas na pampalaglag at mga serbisyo sa Cambodia.
 • Vietnam. Hindi mo na kailangan ng visa upang bumiyahe sa Vietnam. Mayroong araw-araw na mga biyahe pa-Vietnam mula Maynila, Pilipinas. Maaari mong bisitahin ang Vietnam Country Profile para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano mag-akses ng mga tabletas na pampalaglag at mga serbisyo sa Vietnam.
 • Tsina. Bilang Filipino, kailangan mo ng visa upang makapagbiyahe sa Tsina. Mayroong araw-araw na mga biyahe pa-Tsina mula Maynila, Pilipinas.Bisitahin ang http://ph.china-embassy.org/eng/lsfw/visas/ para sa komprehensibong impormasyon sa pagbiyahe. Maaari mong bisitahin ang China Country Profile para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano mag-akses ng mga tabletas na pampalaglag at mga serbisyo sa Tsina.

Higit pa doon, ang kahit sinong babae na naghahanap ng pangangalaga pagkatapos ng pagpapalaglag ay maaaring mag-akses ng tulong mula sa mga ospital at mga pasilidad na pangkalusugan, kahit pampubliko o pribado sa bansa.

Responsive image

Magkano ang halaga ng ligtas na pagpapalaglag sa Pilipinas?

Ang manual vacuum aspiration at dilation at curettage (D&C) na mga pamamaraan ay nagkakahalaga ng 11,000 Philippine peso o humigit-kumulang 211.53 US dollars; ang propesyonal na bayad ng tagapagbigay ng serbisyo ay nasa 4,400 Philippine pesos at ang bayad sa ospital ay nasa 6,600 Philippine pesos.

Ang mga serbisyo ay sakop at binabayaran ng PhilHealth. Para sa karagdagang impormasyon tungkol dito, mag-klik dito.

Responsive image

Anong mga tabletas na pampalaglag ang nabibili sa Pilipinas?

Ang Misoprostol ay rehistrado sa Pilipinas para sa paggamot ng isang malawak na hanay ng mga kalagayang medikal ngunit hindi ito madaling nabibili at kung saan nabibili, kailangan mo ng resta upang mabili ito.

Ang Cytotec ay isang uri ng tableta na naglalaman lang ng Misoprostol at maaaring gamitin nang kusa o para sa medikal na pagpapalaglag. Para sa komprehensibong mga panuto kung paano gamitin ang tableta na pampalaglag, maaari mong bisitahin ang https://www.howtouseabortionpill.org/howto/.

Responsive image

Saan ako puwedeng bumili ng mga tabletas na pampalaglag sa Pilipinas?

Ang mga tabletas na pampalaglag ay hindi legal na binebenta sa Pilipinas. Mayroong iba’t ibang mga ulat ng hindi aprubadong medikal na mga tabletas na pampalaglag sa merkado at mga online store na binebenta na walang reseta. Kung maaari ay tandaan na ang mga hindi awtorisadong nagbebenta ay kalimitang hindi nagbibigay ng maayos na mga panuto sa pagiging kwalipikado, dosis at paggamit ng mga tabletas sa medikal na pagpapalaglag. Ang hindi wastong paggamit ng mga tableta na pampalaglag ay maaaring magdulot ng hindi ligtas na pagpapalaglag at maaaring magpahamak ng iyong kalusugan at buhay.

Aming nirerekomenda na ang kahit sino na nag-iisip na bumilii ng mga tabletas na pampalaglag online ay kailangang bumisita sa pinagkakatiwalaang mga website gaya ng Women on Web at Women Help Women.

Kung maaari ay sumangguni sa sumusunod na pahina sa aming website para sa komprehensibong mga panuto kung paano gamitin ang mga tabletas na pampalaglag: https://www.howtouseabortionpill.org/howto/

Responsive image

Ano ang itsura ng mga tabletas na pampalaglag sa Pilipinas?

Kahit hindi nabibili ang mga tabletas na pampalaglag sa Pilipinas, ganito ang itsura ng mga sari-saring mga produkto ng mga tabletas na pampalaglag na nabibili sa karatig-bansa:

A. Imahen ng Mga Tabletas na Pampalaglag (Cytotec) sa Vietnam ay gaya nito:

Misoprostol_in_Philippines

B. Imahen ng Mga Tabletas na Pampalaglag (Misoprostol) sa Tsina ay gaya nito:

Cytotec_in_Philippines

Sanggunian: www.medsafe.nz

Responsive image

Sino ang maaari kong makontak para sa karagdagang impormasyon at suporta sa pagpapalaglag at pagkatapos ng pagpapalaglag sa Pilipinas?

Naging kapaki-pakinabang ba ito? Ano pa ang gusto mong makita dito?
Makipag-ugnay sa amin sa: info@howtouseabortionpill.org


Mga Sanggunian

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.