Phá thai ở quốc gia của bạn

Tìm hiểu về dịch vụ chăm sóc phá thai ở nơi bạn sống

Chọn Quốc Gia
Abortion in Your Country
HowToUseAbortionPill.org được liên kết với một tổ chức phi lợi nhuận 501c (3) có trụ sở tại Hoa Kỳ đã đăng ký.
HowToUseAbortionPill.org cung cấp nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin và không liên kết với một tổ chức y tế.

Được hỗ trợ bởi Women First Digital