ኪኒኑ ከመጠቀምዎ በኋላ

የ ጽን ስ ማስ ወረ ጃ እ ን ክብልቹን ከወሰ ዱ በ ኋሊ ምን አ ይነ ት ስሜት ይሰማዎታሌ?

ኪኒኑ ከመጠቀምዎ በኋላ: ሚፍፕሪስቶን (Mifepristone)

 • ሚ ፍ ፕ ሪስቶ ንን ጥ ቅ ም ላይ ሲ ያው ሉ አንዳ ንድ ሴ ቶ ች ቀ ላል መ ድ ማ ት ያጋ ጥ ማ ቸ ዋ ል ፡፡ ሌ ሎ ች ደ ግ ሞ አያጋ ጥ ማ ቸ ው ም ፡፡ ሁ ለ ቱ ም ጤ ናማ ናቸ ው ፡፡
Whatmight_illustration_01

ኪኒኑ ከመጠቀምዎ በኋላ: ሚሶፕሮስቶል (Misoprostol)

 • የ ሆድ ቁርጠትና የ ደም መፍሰ ስ ዋን ኛ ምሌክቶቹ ና ቸው፡ ፡ እ ነ ዚህ ምሌክቶች መድኃኒ ቱ እ የ ሰ ራ መሆኑ ን ስ ሇሚያ መሇ ክቱ በመጥፎ ጎ ና ቸው አ ይወሰ ዱም፡ ፡ ይሁን ና ይህ ቁርጠትና የ ደም መፍሰ ስ ሇምን ያ ህ ሌ ጊዜ መቆየ ት አ ሇ በ ት?
  • የ ወር አ በ ባ ቁርጠት ካሇ ብዎት በ አ ን ዳን ድ ሴቶች ሊ ይ የ ሚከሰ ተው ቁርጠት ከመደበ ኛ የ ወር አ በ ባ ቁርጠት በ በ ሇጠ ከፍተኛ ይሆና ሌ፡ ፡
  • በ አ ን ዳን ድ ሴቶች ሊ ይ የ ሚከሰ ተው ደም መፍሰ ስ ከመደበ ኛ የ ወር አ በ ባ ደም መፈሰ ስ በ በ ሇጠ ከፍተኛ ይሆና ሌ፡ ፡ ሚሶፕሮስቶል ከወሰዱ በኋላ ባሉት ጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ የረጋ ደም ሲፈስብዎ ማየት የተለመደ ክስተት ነው። የረጋ ደም መጠኑ እንደ የፅንሱ እድሜ የተለያየ ይሆናል።
  • በ አ ን ዳን ድ ሴቶች ሊ ይ የ ሚከሰ ተው ቁርጠት ቀሊ ሌና የ ሚፈሰው ደምም ሌክ እ ን ደ መደበ ኛ የ ወር አ በ ባ ሉሆን ይችሊ ሌ፡ ፡
Whatmight_illustration_02
 • Do not be alarmed if you have more bleeding and cramping than a regular period
 • ከ ተ ለ መ ደ ው ው ጪ የሆ ነ መ ድ ማ ት እና ጡ ንቻ መ ሸ ማ ቅ የሚ ያጋ ጥ ም ዎ ከ ሆ ነ አይ ደ ናገጡ ፡፡ መ ጥ ፎ የሆ ነ መ ሸ ማ ቀ ቅ የሚ ያጋ ጥ ም ዎ ከ ሆ ነ ህ መ ም ዎ ት ን ለማ ስታ ገስ ኢ ቢ ዮ ፕ ሮ ፊ ን ጠ ቃ ሚ ነው ፡፡ ኢ ቢ ዩፕ ሮ ፊ ን 200 ሚ ግ ን ከ ካ ው ንተ ር ላይ (ያለ  ኪ ም ት እዛዝ ) ብ ዙ  ገሮ ች ው ስ ጥ መ ግ ዛት ይ ች ላሉ ፡፡ በየ ከ 6-8 ሰአታ ት ከ 3-4 ኪ ኒኖ ች (200 ሚ ግ ) ይ ዋ ጡ ፡፡ ይ ህ ም ህ መ ም ዎ ት ን ያስታ ግ ስል ዎ ታ ል ፡፡
 • እንደፈለጉ መጠጣት እና መብላት ይችላሉ።
 • ጥሩ ስሜት እስኪሰማዎ ድረስ አመቺ በሆነ ቦታ ይቆዩ።
 • አብዛኞቹ ሴቶች ከ 24 ሰአታት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ይሻላቸዋል።

ማስ ታወሻ ፡ የ ጽን ስ ማስ ወረ ጃ እ ን ክብልችን ከወሰ ዱ ከ2 ሳ ምን ታት በ ኋሊ የ እ ር ግዝና ምሌክት ሰጪ ሆርሞኖች በ ሰውነ ትዎ ውስ ጥ ስ ሇሚቆዩ የ እ ር ግዝና ምሌክቶች አ ሁን ም ሉታይብዎ ይችሊ ሌ፡ ፡ እ ነ ዚህ የ እ ር ግዝና ምሌክቶች ማሇ ትም የ ጡት ማበ ጥ፤ ማቅሇ ሽሇ ሽ፤ ድብር ት እ ና የ መሳ ሰ ለት የ ሚሰማዎት ከሆነ የ ህ ክምና ባ ሇሙያ ያ ማክሩ፡ ፡

Miifeandmiso_illustration_05

ሉዘ ጋጁባ ቸው የ ሚገ ባ ቸው ነ ገ ሮች

ሉጠነ ቀቁባ ቸው የ ሚገ ቡ ነ ገ ሮች ጽን ስ በሚወር ድበ ት ወቅት ከሊ ይ የ ተዘ ረ ዘ ሩት ምሌክቶች የ ተሇመዱ ና ቸው፡ ፡ በ ን ቃት መከታተሌ ያ ሇ ብዎት ነ ገ ር ፡ –

Whataresigns_illustration_01

የ ሚፈሰው የ ደም መጠን ፡በሁሇ ት ሰ ዓታት ውስ ጥ በ የ አ ን ድ ሰ ዓቱ ከጨር ቅ በ ተሰ ሩ ሁሇ ት ትሊ ሌቅ ማድረ ቂያ ወይም ሞዴሶ ችን የ ሞሊ ደም በ ተከታታይ የ ፈሰ ሰ ከሆነ ፤ አ ሁን ጽን ሱ መውረዱን ይገ ነ ዘ ባ ለ፡ ፡ በ ዚህ ጊዜም ከፍተኛ የ ደም ፍሰ ት ይኖረ ዋሌ ማሇ ት ነ ው፡ ፡

Whataresigns_illustration_02

ከፍተኛ ህመም፡አ ይቡፕሩፌን ህመም ማስ ታገ ሻ ከዋጡ በ ኋሊ እ ን ኳን የ ሚሰማዎት ከፍተኛ ህመም የ ማይሻ ሻ ሌ ከሆነ የ ህ ክምና እ ር ዳት ያ ግኙ፡ ፡ ይህ አ ይነ ቱ ከፍተኛ ህመም የ ሚያ መሇ ክተው ከጽን ስ ማስ ወረዱ ሂደት በ ፊት መሇ የ ት ያ ሌተቻሇ የ ተጨና ገ ፈ እ ር ግዝና መኖሩን ና በማህ ጸ ን ቱቦ በ ኩሌ እ የ ፈረ ሰ መሆኑ ን ነ ው፡ ፡ በ ዚህ ጊዜ ሕይወትዎ በ አ ስ ጊ ደረ ጃ ሊ ይ ነ ው ማሇ ት ነ ው፡ :

Whataresigns_illustration_03

የ ህመም ስሜት ይሰማዎታሌ?የ ተሇመደ የ ትኩሳ ት፤ ማቅሇ ሽሇ ሽና ማስመሇ ስ ሚሶ ፕሮስ ቶሌ እ ን ክብለን በ ወሰ ዱበ ት ቀን ሉሰማዎት ይችሊ ሌ፡ ፡ እ ን ክብልቹን ከወሰ ዱበ ት ቀን በ ኋሊ የ ህመም ስሜት ሳ ይሆን የ ጤን ነ ት ስሜት ሉሰማዎት ይገ ባ ሌ፡ ፡ ሚሶ ፕሮስ ቶሌ እ ን ክብሌ ከወሰ ዱበ ት በማን ኛውም ቀና ት ሊ ይ የ ህመም ስሜት የ ሚሰማዎት ከሆነ አ ስ ቸኳይ የ ህ ክምና እ ር ዳታ ማግኘት አ ሇ ብዎት፡ ፡


References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.