ኪኒኑን ከመጠቀምዎ በፊት

ጽንስን በክኒኖች ከማስወረድሽ በፊት ሙሉ መረጃ ማግኘትሽን እና መዘጋጀትሽን አረጋግጪ።

1. የፅንስ ስሌት መሳሪያ
2. ትኩረ ት ሉሰ ጥባ ቸው የ ሚገ ባ ቸው ነ ገ ሮች
3. አ ጠቃሊ ይ ጠቃሚ ምክሮች
4. የደህንነት እቅድ መፍጠር
Pregnacy calculator

የፅንስ ስሌት መሳሪያ

የ ጽን ስ እ ድሜ ምን ያ ህ ሌ ሆኖት ይህ ን ን ህ ክምና ሉጠቀሙ ይችሊ ለ? ጥና ቶች እ ን ደሚያ መሇ ክቱት የ ጽን ስ ማስ ወረ ድ ህ ክምና ን ሇማካሄድ ቢበ ዛ ጽን ሱ የ 10 ሳ ምን ታት እ ድሜ ሉበ ሌጥ አ ይገ ባም፡ ፡ ይህ ን ን የ ጽን ስ እ ድሜ ስ ላትን በመጠም የ ጽን ሱን እ ድሜ ይወቁ፡ ፡ ( በ ድረ ገ ጹ ሊ ይ የ ተገ ሇ ጹትን በመጠቀም ትር ጉሙን ማግኘት እ ን ደምትችለ ምክር እ ሰጣሇሁ፡ ፡ )

የመጨረሻው የወር አበባሽ ከሚከተለው ጊዜ በፊት ወይም በኋላ ከጀመረ፦

19 ማርች 2024

አሁንም የጽንስ ማስወረጃ ክኒኑን ልታስቢበት ትችያለሽ

የአንቺ እርግዝና ከ 13 ሳምንታቶች በላይ ነዉ?

የ HowToUseAbortionPill protocol ፕሮቶኮል የታሰበዉ እስከ 13 ሳምንታቶች ድረስ ለሆናቸዉ እርግዝናዎች ብቻ ነዉ፡፡ ሆኖም ግን፣ የጽንስ ማስወረጃ ክኒኖች በሌላ ፕሮቶኮል አማካኝነት ቆየት ባሉ የእርግዝናዉ ጊዜያቶችም ሊወሰዱ ይችላሉ፡፡

ለበለጠ መረጃ፣ የእኛን ወዳጆች በዚህ ዌብሳይት www.womenonweb.org ማግኘት ትችያለሽ ወይም በአንቺ ሃገር ዉስጥ የሚገኙ የጽንስ ማስወረድ አቅርቦቶች የበለጠ ለማወቅ ወደ እኛ ሃገር ገጽታዎች መሄድ ትችያለሽ፡፡

ትኩረ ት ሉሰ ጥባ ቸው የ ሚገ ባ ቸው ነ ገ ሮች

አ ጠቃሊ ይ ጠቃሚ ምክሮች

iconበሁለም ሂደቶች ሊ ይ በ ር ከት ያ ሇ ውኃ ይጠጡ፤
iconየ ተመጣጠነ ምግብ ይመገ ቡ፤ ሇምሳ ላ ክራከር እ ና ቶስ ትን ቢመገ ቡ የ ማቅሇ ሽሇ ሽ እ ና ማስመሇ ስ ችግር ን ሉፈታሌዎት ይችሊ ሌ፤ አ ረ ን ጓ ዴ ቅጠሌ አ ትክሌቶችን ፤ እ ን ቁሊ ሌና ቀይ ስ ጋን ቢመገ ቡ ደግሞ በ ጽን ስ ማስ ወረ ድ ሂደት ወቅት በሚያ ጋጥም የ ደም መፍሰ ስ ምክን ያ ት የ ተከሰ ተውን የ ን ጥረ ነ ገ ሮችን እ ጥረ ቶችን ይተካሌ፡ ፡
iconከመጨማደድ (cramping) የሚመነጭ ህመም ለመቀነስ ሚሶፕሮስቶፖል ከመጠቀምዎ በፊት አይቡፕሮፊን (ibuprofen) ቢወስዱ መልካም ነው።.
iconሚሶፕሮስቶል (misoprostol) ኪኒኖች ሲጠቀሙ፣ ግላዊነትዎ በሚጠበቅበት (ለምሳሌ፣ ቤትዎ) እና ኪኒኖችን ከወሰዱ በኋላ ከፈለጉ ለጥቂት ሰአታት ጋደም የሚሉበት መሆን አለበት።
iconእ ን ክብለን ከወሰ ዱ በ ኋሊ ትኩስ ሻይ ወይም የ ሚመገ ቡትን ምግብ የ ሚያ ቀር ብሌዎትና እ ን ክብካቤ የ ሚያ ደር ግሌዎት ሰው ከእ ር ስ ዎ ጋር እ ን ዲሆን ቢያ ደር ጉ ጠቃሚ ነ ው፡ ፡
iconምናልባት የፅንስ ማውረድ ኪኒኖች ከወሰዱ በኋላ ድንገተኛ ሕክምና የሚያስፈልገው አደጋ ቢያጋጥምዎ የሚጠቀሙበት የደህንነት እቅድ አስቀድመው ያዘጋጁ።

የደህንነት እቅድ መፍጠር

በአሜሪካ የማዋለድ እና የማህጸን ሐኪሞች ኮንግረስ መሰረት፣ በመ መሪያው የሶስት ወር የፅንስ ጊዜ የሚደረግ ሕክምናዊ ፅንስ ማስወረድ እጅግ ደህንነታቸው ከተጠበቁ የሕክምና ስራዎች ውስጥ የሚካተት ነው። ሆኖም፣ አስቸኳይ ሕክምና ሊጠይቅ ለሚችል ማንኛውም አደጋ ሁሌም ዝግጁ መሆን አለብዎ። በሚያስፈልገው ጊዜ የደህንነት እቅድ ለመፍጠር ከታች ያሉትን ጥያቄዎቻችንን ግምት ውስጥ ያስገቡ።

ዋቢዎች፦

HowToUseAbortionPill.org HowToUseAbortionPill.org መሰረቱን በዩኤስ ካደረገ በ501c(3) ስር ከተመዘገበ ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ጋር በሽርክና ይሰራል።
HowToUseAbortionPill.org HowToUseAbortionPill.org provides ይዘትን ላይ የተመሰረተ መረጃ ለመረጃነት አላማዎች እንዲያገለግል ብቻ የሚያቀርብ ከመሆኑ በቀር ከህክምና ድርጅት ጋር በሽርክና አይሰራም።

የተጎላበተው በ Women First Digital