ኪኒኑን ከመጠቀምዎ በፊት

የፅንስ ስሌት መሳሪያ

የ ጽን ስ እ ድሜ ምን ያ ህ ሌ ሆኖት ይህ ን ን ህ ክምና ሉጠቀሙ ይችሊ ለ? ጥና ቶች እ ን ደሚያ መሇ ክቱት የ ጽን ስ ማስ ወረ ድ ህ ክምና ን ሇማካሄድ ቢበ ዛ ጽን ሱ የ 10 ሳ ምን ታት እ ድሜ ሉበ ሌጥ አ ይገ ባም፡ ፡ ይህ ን ን የ ጽን ስ እ ድሜ ስ ላትን በመጠም የ ጽን ሱን እ ድሜ ይወቁ፡ ፡ ( በ ድረ ገ ጹ ሊ ይ የ ተገ ሇ ጹትን በመጠቀም ትር ጉሙን ማግኘት እ ን ደምትችለ ምክር እ ሰጣሇሁ፡ ፡ )

If your last period started on or after:

You can still consider the abortion pill.

ትኩረ ት ሉሰ ጥባ ቸው የ ሚገ ባ ቸው ነ ገ ሮች

Considerations illustration 01
 • በማህ ጸ ን ዎ ውስ ጥ ማን ኛውም አ ይነ ት የ እ ር ግዝና መከሊ ከያ ( እ ን ደ ኮይሌ ወይም ፕሮጀስ ትሮን አ ይነ ት ) ካሇ መጀመሪ ያ ማውጣት አ ሇ ብዎ፡ ፡
Considerations illustration 03
 • በ ደምዎ ውስ ጥ ኤችአ ይቪ ካሇ የ ጤና እ ክሌ እ ን ዳያ ጋጥምዎ ይጠን ቀቁ፤ ምክን ያ ቱ ደግሞ የ ጸ ረ- ኤችአ ይቪ ኤድስ እ ን ክብሌ በመውሰ ድ ሊ ይ በመሆን ዎ ጤን ነ ትዎን ይጠብቁ፡ ፡
Considerations illustration 05
 • ፅንስ የማስወረድ ጉዳይዎ በተቻለ መጠን በሚስጢር መያዝ የሚፈልጉ ከሆነ፣ የፅንስ ማስወረድ ኪኒኑን በብልትዎ አማካኝነት ከመጠቀም ይልቅ በሁለቱም የአፍዎ ገጾች በጥርስዎ እና ጉንችዎ መካከል በመቀርቀር ይጠቀሙ። ኪኒኖቹን በብልትዎ በኩል ቢጠቀሙ እና የሆነ ከብልትዎ ጋር የተያያዘ የጤና እክል ገጥመዎት ወደ ሕክምና ቢሄዱ ኪኒኖች ሊታዩ ይችላሉ። በአንዳንድ  ገሮች እነዚህ ኪኒኖች ብልትዎ ውስጥ ከተገኙብዎ እንደ ሕግ ጥሰት ሊቆጠርብዎ ይችላል።
Considerations illustration 02
 • ሌጅዎን ጡት የ ሚያ ጠቡ ከሆነ ሚሶ ፕሮስ ቶሌ እ ን ክብሌ ህ ጻ ኑ ን ሉያ ስ ቀምጥ ይችሊ ሌ፡ ፡ ይህ ን ን ሇማስ ወገ ድ ህ ጻ ኑ ን ጡት ካጠቡት በ ኋሊ ሚሶ ፕሮስ ቶሌ እ ን ክብልችን ይውሰ ዱ፤ ከዚያ ም ህ ጻ ኑ ን ድጋሚ ከማጥባ ትዎ በ ፊት ቢያ ን ስ 4 ሰ ዓታትን ይጠብቁ፡ ፡ 6
Considerations illustration 04
 • አኔሚያ (በደምዎ ውስጥ የሚገኝ የአይረን መጠን አነስተኛ ከሆነ) ካለዎት፣ ከዚህ ጋር በተያያዘ የሕክምና አገልግሎት ሊሰጠዎት የሚችል ከ 30 ደቂቃ መንገድ በላይ የማይርቅ የጤና እንክብካቤ አቅራቢ ይምረጡ። የአኔምያ መጠንዎ ከፍተኛ ከሆነ፣ የፅንስ ማስወረድ ኪኒኖችን ከመውሰድዎ በፊት የሐኪም ምክር ይጠይቁ።

አ ጠቃሊ ይ ጠቃሚ ምክሮች

General_illustration_01
 • በሁለም ሂደቶች ሊ ይ በ ር ከት ያ ሇ ውኃ ይጠጡ፤
General_illustration_02
 • ሚሶፕሮስቶል (misoprostol) ኪኒኖች ሲጠቀሙ፣ ግላዊነትዎ በሚጠበቅበት (ለምሳሌ፣ ቤትዎ) እና ኪኒኖችን ከወሰዱ በኋላ ከፈለጉ ለጥቂት ሰአታት ጋደም የሚሉበት መሆን አለበት።
General_illustration_03
 • የ ተመጣጠነ ምግብ ይመገ ቡ፤ ሇምሳ ላ ክራከር እ ና ቶስ ትን ቢመገ ቡ የ ማቅሇ ሽሇ ሽ እ ና ማስመሇ ስ ችግር ን ሉፈታሌዎት ይችሊ ሌ፤ አ ረ ን ጓ ዴ ቅጠሌ አ ትክሌቶችን ፤ እ ን ቁሊ ሌና ቀይ ስ ጋን ቢመገ ቡ ደግሞ በ ጽን ስ ማስ ወረ ድ ሂደት ወቅት በሚያ ጋጥም የ ደም መፍሰ ስ ምክን ያ ት የ ተከሰ ተውን የ ን ጥረ ነ ገ ሮችን እ ጥረ ቶችን ይተካሌ፡ ፡
General_illustration_04
 • እ ን ክብለን ከወሰ ዱ በ ኋሊ ትኩስ ሻይ ወይም የ ሚመገ ቡትን ምግብ የ ሚያ ቀር ብሌዎትና እ ን ክብካቤ የ ሚያ ደር ግሌዎት ሰው ከእ ር ስ ዎ ጋር እ ን ዲሆን ቢያ ደር ጉ ጠቃሚ ነ ው፡ ፡
General_illustration_05
 • ከመጨማደድ (cramping) የሚመነጭ ህመም ለመቀነስ ሚሶፕሮስቶፖል ከመጠቀምዎ በፊት አይቡፕሮፊን (ibuprofen) ቢወስዱ መልካም ነው።.
General_illustration_06
 • ምናልባት የፅንስ ማውረድ ኪኒኖች ከወሰዱ በኋላ ድንገተኛ ሕክምና የሚያስፈልገው አደጋ ቢያጋጥምዎ የሚጠቀሙበት የደህንነት እቅድ አስቀድመው ያዘጋጁ።

የደህንነት እቅድ መፍጠር

በአሜሪካ የማዋለድ እና የማህጸን ሐኪሞች ኮንግረስ መሰረት፣ በመ መሪያው የሶስት ወር የፅንስ ጊዜ የሚደረግ ሕክምናዊ ፅንስ ማስወረድ እጅግ ደህንነታቸው ከተጠበቁ የሕክምና ስራዎች ውስጥ የሚካተት ነው። ሆኖም፣ አስቸኳይ ሕክምና ሊጠይቅ ለሚችል ማንኛውም አደጋ ሁሌም ዝግጁ መሆን አለብዎ። በሚያስፈልገው ጊዜ የደህንነት እቅድ ለመፍጠር ከታች ያሉትን ጥያቄዎቻችንን ግምት ውስጥ ያስገቡ።

ከሁሉም ቅርብ የሆነው የ 24 ሰአት የአስቸኳይ ሕክምና ማእከል የት ነው የሚገኘው?

በ 1 ሰአት ወይንም ባነሰ ጊዜ ውስጥ ሕክምና ማእከሉ ውስጥ መድረስ ይኖርብዎታል። (አኔሚያ ካለዎት ደግሞ፣ በ 30 ደቂቃ ውስጥ እዛ መድረስ አለብዎ።)

Creating_illustration_01
Creating_illustration_02

ወደ አስቸኳይ ሕክምና ማእከልዎ እንዴት ነው የሚሄዱት?

መንዳት የሚችል ሰው ከእርስዎ ይሄዳል? በታክሲ ነው የሚሄዱት? የህዝብ መጓጓዣ? ወጪው ስንት ነው፣ የ 24 ሰአታት አገልግሎት ይሰጣል? ያስታውሱ፣ አስቸኳይ ሕክምና በሚፈልጉበት ጊዜ ራስዎ መኪና እየነዱ ወደ ሆስፒታል መሄድ ለደህንነትዎ ጥሩ አይደለም።

ለ ኪሞችዎ ምን ብለው ነው የሚነግሩዋቸው?

በሚኖሩበት  ገር ሕክምና ሄዶ ፅንስ ማስወረድ ወይንም እቤት ውስጥ ፅንስ ማስወረድ በሕግ የተከለከለ ነው? ሐኪሞች የእርስዎን ግላዊነት በጠበቀ መልኩ የእርስዎን የህክምና ፍላጎት እንዲረዱልዎ ምን ብለው ነው የሚነግሩዋቸው? ምን ማለት እንዳለብዎ በተመለከተ እገዛ የሚፈልጉ ከሆነ የተወሰነ ምክር ልንሰጥዎ ዝግጁ ነን።

Creating_illustration_03
Creating_illustration_04

 ኪሞችዎን መንገር ያለብዎ ነገር

ኪሞችዎን መንገር ያለብዎ ነገር በአንዳንድ  ገሮች፣ ሕክምና ላይ ወይንም እቤት ውስጥ ፅንስ ማስወረድ በሕግ የተከለከለ ነው። በእንደዚህ ሁኔታ፣ የአስቸኳይ ህክምና እርዳታ ቢፈልጉ፣ መናገር ስላለብዎ ነገር ጥንቃቄ ማድረግ አለብዎ ማለት ነው። ሕክምናዊ ፅንስ ማስወረድ ልክ የፅንስ መጨናገፍ (ድንገተኛ የፅንስ መጨናገፍ ተብሎም ይጠራል)አይነት ምልክቶች ናቸው ያሉት። ስለዚህ፣ የሚከተሉት አይነት ነገሮችን መናገር ይችላሉ:

 • ምን እንደሆንኩኝ እርግጠኛ አይደለሁም። በድንገት መድማት  መርኩኝ።
 • እየደማሁ ነው፣ ግን ትክክለኛው የወርአበባ ጊዜየ የደረሰ ግን አይመስለኝም።
 • ድንገት ነው መድማት የ መረኝ፣ የሆነ ችግር ተከስተዋል የሚል ስጋት አለኝ።

ደራሲያን:

በዚህ ድረ ገጽ ላይ የቀረቡት ሁሉም ይዘቶች በብሔራዊ የፅንስ ማስወረድ ፌዴሬሽን፣ Ipas፣ የዓለም ጤና ድርጅት፣ ዲኬቲ ኢንተርናሽናል እና ካራፌም ስር ባሉ ደረጃዎች እና ፕሮቶኮሎች ተገዢ ሆነው በ HowToUseAbortionPill.org ቡድን የተፃፉ ናቸው።

ብሔራዊ የፅንስ ማስወረድ ፌዴሬሽን (NAF) በሰሜን አሜሪካ ውስጥ የፅንስ ማስወረድ አቅራቢዎች የሙያ ማህበር ሲሆን፣ ምርጫን በሚደግፍ እንቅስቃሴ ላይ ግምባር ቀደም የሆነ ማህበር ነው። በ HowToUseAbortionPill.org ላይ የሚገኘው ይዘት በ NAF ከተለቀቀው የ 2020 ክሊኒካዊ ፖሊሲ መመሪያዎች ጋር አብሮ የሚሄድ ነው።

Ipas5 ደህንነቱ የተጠበቀ ፅንስ ማስወረድ እና የእርግዝና መከላከያ እንክብካቤ ተደራሽነትን በማስፋፋት ላይ ብቻ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ብቸኛ ዓለም አቀፍ ድርጅት ነው። በ HowToUseAbortionPill.org ላይ የሚገኘው ይዘት በ Ipas ከተለቀቀው የስነ-ተዋልዶ ጤና ክሊኒካዊ ዝመናዎች 2019 ጋር አብሮ የሚሄድ ነው።

የዓለም ጤና ድርጅት (WHO) ለዓለም አቀፍ የህዝብ ጤና ሃላፊነት ያለበት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስር ያለ ልዩ ኤጀንሲ ነው። በ HowToUseAbortionPill.org ላይ የሚገኘው ይዘት በ WHO ከተለቀቀው የ 2012 ደህንነቱ የተጠበቀ ፅንስ ማስወረድ: ለጤና ስርአቶች የቴክኒክ እና የፖሊሲ መመሪያ ጋር አብሮ የሚሄድ ነው።

ዲኬቲ ኢንተርናሽናል በቤተሰብ ምጣኔ፣ በኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከያ እና ደህንነቱ የተጠበቀ ፅንስ ማስወረድ ላይ ከፍተኛ ፍላጎት ባላቸው ትልልቅ ሃገራት ላይ ማህበራዊ ግንዛቤን ማሳደግ ባለው ኃይል ላይ ትኩረት ሰጥቶ ለመስራት በ 1989 የተቋቋመ ለትርፍ ያልሆነ ድርጅት ነው።

ካራፌም ሰዎች የልጆቻቸውን ቁጥር ለመገደብ እና እንደ ፍላጎታቸው አራርቆ መውለድ እንዲችሉ ለማገዝ ምቹ እና ሙያዊ የሆነ ፅንስ የማስወረድ እንክብካቤ እና የቤተሰብ ምጣኔን አገልግሎቶችን የሚያቀርብ የክሊኒክ ኔትዎርክ ነው።


References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.