የኪኒኑ አጠቃቀም

Introduction_illustration_01

ኪኒኖቹ ከመጠቀምዎ በፊት፣ , read over our advice on Before Using The Pill. Be sure:

 • እርግዝናዎ በእርግዝና ማስሊያ መሳሪያችን መስኮት ውስጥ ነው
 • ሁሉንም ምልከታዎቻችን እና አጠቃላይ ምክራችንን ገምግመዋል
 • አስቸኳይ የሕክምና እርዳታ ሲያስፈልግዎ የደህንነት እቅድ አለዎት

ሕክምናዊ የፅንስ ማስወረድ ለማድረግ ሁለት አማራጮች አሉ። ሁለቱም መንገዶች በጣም ውጤታማ ናቸው:

Introduction_illustration_02
Introduction_illustration_warning

ማስታወሻ: አመጋገግ በተባሉት ሁለት መንገዶች ውስጥ ማደንዘዣዎች አሉ. HowToUse ሚሶፕሮስቶል ብቻ በአፍዎ እንዲወስዱ ይመክራል፣ ምክንያቱም ግላዊነትዎን የበለጠ ስለሚጠብቅልዎ (ተሎ ይሟሟል) እና ኢንፌክሽን የመፍጠር አደጋውም አነስተኛ ስለሆነ።

የኪኒኑ አጠቃቀም: ሚፍፕሪስቶን (mifepristone) + ሚሶፕሮስቶል (misoprostol)

Miifeandmiso_illustration_01

ደ ረጃ 1: አ ንድ ሚ ፍ ፕ ሪስት ኪ ንን ይ ዋ ጡ (200 ሚ ግ )

Miifeandmiso_illustration_02

ደ ረጃ 2: ከ 24-48 ሰአታ ት ይ ጠ ብ ቁ ፡፡ ሚ ሶፕ ሮ ስቶ ል ን ከ መ ጠ ቀ ም ዎ በ ፊ ት ለ 24 ሰአታ ት ይ ጠ ብ ቁ ፣ ነገር ግ ን ከ 48 ሰአታ ት በ ላይ አይ ጠ ብ ቁ ፡፡ በ ሚ ጠ ብ ቁ በ ት ሰአት ፣ በ የእለ ቱ የተ ለ መ ደ ው ን ስ ራ ዎ ት ን ያከ ናው ኑ ፣ ማ ለ ት ም ቤ ተ ሰብ ዎ ት ን እንደ መ ንከ ባከ ብ ወ ይ ም ስራ ወ ይ ም ት ም ህ ር ት ቤ ት እንደ መ ሄ ድ ፡፡

Miifeandmiso_illustration_03

ደ ረጃ 3: አፍ ዎ ት ን እር ጥ ብ ለ ማ ድ ረግ ው   ይ ጎንጩ ፡፡ 4 ቱ ን ሚ ሶፕ ሮ ስቶ ል ኪ ኒኖ ች (እያንዳ ንዱ 200 ማ ይ ክ ሮ ግ ራ ም ) ይ ህ ም በ ሁ ለ ቱ ም ጉ ንጮ ች ዎ መ ካ ከ ል እና የታ ች ኛ ዎ ቹ ድ ዶ ች ዎ ማ ለ ት ነው ፡፡ (2 ኪ ኒኖ ች በእያንዳ ንዱ ጎን)

Miifeandmiso_illustration_04

ደ ረጃ 4: በጉ ንጮ ች ዎ ው ስጥ ለ 30 ደ ቂ ቃ ዎ ች ይ ያዙ ፡፡ አፍ ዎ ት ን ደ ረ ቅ ሊ ያደ ር ግ ወ ይ ም አንደ ቾ ክ አ ይ ነት ጣ እም ሊ ሰማ ዎ ወ ይ ም ሊ ሟ ሟ ይ ች ላል ፡፡ በ እነዚ ህ 30 ደ ቂ ቃ ዎ ች ው ስጥ ም ንም ም ግ ብ አይ መ ገቡ ወ ይ ም አይ ጠ ጡ ፡፡

Miifeandmiso_illustration_05

ደ ረጃ 5: ከ 30 ደ ቂ ቃ ዎ ች በ ኋ ላ፣ አፍ ዎ ት ን በ ው   ያጽ ዱ ወ ይ ም ከ መ ድ  ኒቶ ች ው ስጥ የቀ ረው ን ው   ይ ጠ ቀ ሙ ፡፡

ኪኒኑ ከመጠቀምዎ በኋላ: ሚፍፕሪስቶን (mifepristone) + ሚሶፕሮስቶል (misoprostol)

 • እዚህ ጋር ሚፍፕሪስቶን (mifepristone) + ሚሶፕሮስቶል (misoprostol) ከወሰዱ በኋላ ምን መጠበቅ እንዳለብዎ ይወቁ።
 • መ ጥ ፎ የሆ ነ የጡ ንቻ መ ኮ ማ ተ ር የሚ ሰማ ዎ ከ ሆ ነ ኢ ብ ዩፕ ሮ ፊ ን መ ድ  ኒት በ ጣ ም ጥ ሩ ነው ፡፡ ኢ ቢ ዩፕ ሮ ፊ ንን በ 200 ሚ ግ ከ ካ ው ንተ ር ላይ መ ግ ዛት ይ ች ላሉ (ይ ህም ያለ  ኪ ም ት እዛዝ ሲ ሆ ን) አብ ዛኛ ዎ ቹ   ገሮ ች ው ስጥ ነው በ የ ከ 6-8 ሰአታ ት ከ 3-4 ኪ ኒኖ ች (200 ሚ ግ ) ይ ዋ ጡ ፡፡ ይ ህ ህ መ ም ዎ ት ን ያስታ ግ ሳል ፡፡ (ሚ ሶፕ ሮ ስቶ ል ን ጥ ቅ ም ላይ ከ ማ ዋ ል ዎ በፊ ት ኢ ቢ ዮ ፕ ሮ ፈ ንን ሊ ጠ ቀ ሙ ይ ች ላሉ ፡፡
Miso_illustration_04
 • ሚፌፕሪ ስ ቶን ና ሚሶ ፕሮስ ቶሌ እ ን ክብሌ ጽን ስ ማስ ወረ ጃን ከተጠቀሙ የ ጤና ተን ከባ ካቢ ባ ሇሙያ በ የ ጊዜው እ የ ተከታተሇ እ ን ዲጎ በ ኝዎ ማድረ ግ አ ይጠበ ቅም፡ ፡ የ እ ር ግዝና ምሌክቶች የ ማይሰማዎት መሆኑ ን ፤ ጥሩ የ ጤን ነ ት ስሜት ያ ሇ ዎት 3 መሆኑ ን እ ና በ ከፍተኛ ደረ ጃ መድማት አ ሇመከሰ ቱን ያ ረ ጋግጡ፡ ፡ እ ነ ዚህ እ ን ክብሌ መድኃኒ ቶች ፍቱን መሆና ቸው የ ተረ ጋገ ጠ ሲሆን የ አ ሇም ጤና ድር ጅት የ ሚከተለት ስሜቶች የ ሚሰማዎት ከሆነ ብቻ የ ጤና ባ ሇሙያ ክትትሌና ድጋፍ እ ን ደሚያ ስ ፈሌግዎት ያ ሳ ስ ባ ሌ፡ –
 • የ ህመም ስሜት ወይም የ ህመም ስሜቱ እ የ ተሻ ሇ የ ማይመጣ ከሆነ ፡ ፡ እ ነ ዚህ ስሜቶች በ እ ር ስ ዎ ሊ ይ ተከስ ተው ከሆነ በሁሇ ት ሳ ምን ታት ባ ሌሞሊ ጊዜ ውስ ጥ አ ስ ቸኳይ ህ ክምና ማግኘት አ ሇ ብዎ፡ ፡

  የ ጽን ስ ማስ ወረ ጃ እ ን ክብልቹን ከወሰ ዱ ከሁሇ ት ሳ ምን ታት በ ኋሊ የ እ ር ግዝና ስሜት የ ሚሰማዎት ከሆነ ፤

  የ ሚፈሰው ደም ከፍተኛ ከሆነ ና በ ሁሇ ት ሳ ምን ታት ውስ ጥ የ ማይቀን ስ ከሆነ ፤

የኪኒኑ አጠቃቀም: ሚሶፕሮስቶል (Misoprostol)

እነዚህ ምሳሌዎች እያንዳንዳቸው 200 ማይክሮግራም የሆኑ 12 ሚሶፕሮስቶል ኪኒኖችን እንደወሰዱ ግምት ውስጥ የሚያስገቡ ናቸው።

Miso_illustration_01

ቅደም ተከተል 1:

 • አፍዎ ለማለስለስ ውኃ ይጠጡ። 4 ኪኒኖችን በጉንጮችዎ እና በታችኖችዎ መንጋጋዎችዎ (በእያንዳንዱ ጉንጭ 2 ኪኒኖች) ይቀርቅሩ።
 • ለ 30 ደቂቃ ጉንጮችዎ ላይ ያቆዩቸው። ሲሟሙ አፍዎን ሊያደርቅዎት ወይንም የጠመኔ ጣእም ሊፈጥርብዎ ይችላሉ። በእነዛ 30 ደቂቃዎች ውስጥ ምንም አይነት ነገር አይብሉ ወይንም አይጠጡ።
 • ከ 30 ደቂቃዎች በኋላ፣ አፍዎን በውኃ ያጉመጥምጡ እና ከኪኒኖቹ የቀረ ነገር ሁሉ ጠራርገው ይዋጡ።
 • ከመቀጠልዎ በፊት 3-4 ሰአታት ይጠብቁ
Miso_illustration_02

ቅደም ተከተል 2:ቅደም ተከተል 1ን በሌሎች 4 ኪኒኖች ይድገሙ። ወደ ቅደም ተከተል 3 ከመሄድዎ በፊት 3-4 ሰአታት መጠበቅ እንዳለብዎ ያስታውሱ።

Miso_illustration_03

ቅደም ተከተል 3:ቅደም ተከተል 1ን በመጨረሻዎቹ 4 ኪኒኖች ይድገሙ።

ኪኒኑ ከመጠቀምዎ በኋላ: ሚሶፕሮስቶል (Misoprostol)

 • እዚህ ጋር ሚሶፕሮስቶል (misoprostol) ከወሰዱ በኋላ ምን መጠበቅ እንዳለብዎ ይወቁ።
 • መ ጥ ፎ የሆ ነ የጡ ንቻ መ ኮ ማ ተ ር የሚ ሰማ ዎ ከ ሆ ነ ኢ ብ ዩፕ ሮ ፊ ን መ ድ  ኒት በ ጣ ም ጥ ሩ ነው ፡፡ ኢ ቢ ዩፕ ሮ ፊ ንን በ 200 ሚ ግ ከ ካ ው ንተ ር ላይ መ ግ ዛት ይ ች ላሉ (ይ ህም ያለ  ኪ ም ት እዛዝ ሲ ሆ ን) አብ ዛኛ ዎ ቹ   ገሮ ች ው ስጥ ነው በ የ ከ 6-8 ሰአታ ት ከ 3-4 ኪ ኒኖ ች (200 ሚ ግ ) ይ ዋ ጡ ፡፡ ይ ህ ህ መ ም ዎ ት ን ያስታ ግ ሳል ፡፡ (ሚ ሶፕ ሮ ስቶ ል ን ጥ ቅ ም ላይ ከ ማ ዋ ል ዎ በፊ ት ኢ ቢ ዮ ፕ ሮ ፈ ንን ሊ ጠ ቀ ሙ ይ ች ላሉ ፡፡
Miso_illustration_04
 • ሚፌፕሪ ስ ቶን ና ሚሶ ፕሮስ ቶሌ እ ን ክብሌ ጽን ስ ማስ ወረ ጃን ከተጠቀሙ የ ጤና ተን ከባ ካቢ ባ ሇሙያ በ የ ጊዜው እ የ ተከታተሇ እ ን ዲጎ በ ኝዎ ማድረ ግ አ ይጠበ ቅም፡ ፡ የ እ ር ግዝና ምሌክቶች የ ማይሰማዎት መሆኑ ን ፤ ጥሩ የ ጤን ነ ት ስሜት ያ ሇ ዎት 3 መሆኑ ን እ ና በ ከፍተኛ ደረ ጃ መድማት አ ሇመከሰ ቱን ያ ረ ጋግጡ፡ ፡ እ ነ ዚህ እ ን ክብሌ መድኃኒ ቶች ፍቱን መሆና ቸው የ ተረ ጋገ ጠ ሲሆን የ አ ሇም ጤና ድር ጅት የ ሚከተለት ስሜቶች የ ሚሰማዎት ከሆነ ብቻ የ ጤና ባ ሇሙያ ክትትሌና ድጋፍ እ ን ደሚያ ስ ፈሌግዎት ያ ሳ ስ ባ ሌ፡ –
 • የ ህመም ስሜት ወይም የ ህመም ስሜቱ እ የ ተሻ ሇ የ ማይመጣ ከሆነ ፡ ፡ እ ነ ዚህ ስሜቶች በ እ ር ስ ዎ ሊ ይ ተከስ ተው ከሆነ በሁሇ ት ሳ ምን ታት ባ ሌሞሊ ጊዜ ውስ ጥ አ ስ ቸኳይ ህ ክምና ማግኘት አ ሇ ብዎ፡ ፡

  የ ጽን ስ ማስ ወረ ጃ እ ን ክብልቹን ከወሰ ዱ ከሁሇ ት ሳ ምን ታት በ ኋሊ የ እ ር ግዝና ስሜት የ ሚሰማዎት ከሆነ ፤

  የ ሚፈሰው ደም ከፍተኛ ከሆነ ና በ ሁሇ ት ሳ ምን ታት ውስ ጥ የ ማይቀን ስ ከሆነ ፤


References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.