ስ ሇ ጽን ስ ማስ ወረ ድ ህ ክምና

በ ር ካታ ሀ ገ ራት የ ጽን ስ ማስ ወረ ድ ህ ጋዊነ ትን ና የ ጽን ስ ማስ ወረ ጃ እ ን ክብሌ አ ጠቃቀሞችን በ ተመሇ ከተ የ የ ራሳ ቸው የ ሆነ ህ ግ አ ሊ ቸው፡ ፡ የ ጽን ስ ማስ ወረ ድ ህ ጋዊነ ት ተግባ ራዊ በ ሆነ ባ ቸው ሀ ገ ራት ውስ ጥ አ ብዛ ኞቹ የ ህ ክምና ባ ሇሙያ ዎች ወይም ዶክተሮች እ ር ግዝና ው በ ተፈጠረ በመጀመሪ ያ ዎቹ 11 ሳ ምን ታት ውስ ጥ ሚፌፕሪ ስ ቶን ና ሚሶ ፕሮስ ቶሌን እ ን ዲጠቀሙ ይመክራለ፡ ፡ በመጀመሪ ዎቹ 11 ሳ ምን ታት ውስ ጥ የ ተፈጠረ ን ጽን ስ ሇማስ ወረ ድ የ ሚሞክሩ ከሆነ ሚሶ ፕሮስ ቶሌን እ ን ዲሁ ሇ ብቻው ከተጠቀሙም እ ጅጉን ውጤታማ ነ ው፡ ፡ የ ሚታዩ ት ምሌክቶችም ከላልቹ ባ ሕሪ ያ ት ጋር ተመሳ ሳ ይና ከላልቹ የ ጽን ስ ማስ ወረ ጃ ዘ ዴዎች በ በ ሇጠ መሌኩ ደህ ን ነ ቱ የ ተጠበ ቀና ውጤታማ ነ ው፡ ፡

About Medical Abortion
How it Works Abortion Pills

እንዴት እንደሚሰራ

ጽን ስ ን ሇማስ ወረ ድ የ ምን ጠቀምባ ቸው የ ህ ክምና ሂደቶች የ ማህ ጸ ን በ ር ን እ ን ዲሇጠጥና ማህ ጸ ን እ ራሱን እ ን ዲያ ኮማትር በማድረ ግ ጽን ሱን ወደ ውጪ እ ን ዲገ ፋ ማድረ ግ ይሆና ሌ፡ ፡

ሚሶ ፕሮስ ቶሌን በሚጠቀሙበ ት ወቅት የ መጀመሪ ያ ዎቹ እ ን ክብልች ወደ ሰውነ ትዎ ውስ ጥ በ ተሰ ራጩ ከ1 እ ስ ከ 2 ሰ ዓታት ጊዜ ውስ ጥ በ አ ብዛ ኛው ቁርጠትና የ ደም መፍሰ ስ ሉጀምር ዎት ይችሊ ሌ፡ ፡ የ ጽን ስ ማስ ወረዱ ሂደት የ መጨረ ሻ ዎቹን ሚሶ ፕሮስ ቶሌ እ ን ክብልች ከወሰ ዱ በ ኋሊ በ24 ሰ ዓታት ውስ ጥ ይከሰ ታሌ፡ ፡ አ ን ዳን ድ ጊዜም 24 ሰ ዓት ሳ ይሞሊው ሉከሰ ት ይችሊ ሌ፡ ፡

ስጋት ከያዘሽ

ከተቻሇም በ ፈሰሰው ደምዎ ውስ ጥ የ እ ር ግዝና ቲሹ (ስ ስ ሽፋን ያ ሇው ነ ገ ር) መኖራቸውን ማረ ጋገ ጥ የ ተሻ ሇ ነ ው፡ ፡ እ ነ ዚህም ሲታዩ ጥቁር ወይን የ መሰ ለና ወፈር ያ ሇ ሽፋን ያ ሊ ቸው ወይም ትን ን ሽ ክብ ከረ ጢት መሰ ሌ ዙሪ ያ ቸው በ ነ ጭ ቀሇም የ ተከበ ቡ ና ቸው፡ ፡ በ ጽን ሱ እ ድሜ ሊ ይ ተመስ ር ቶ እ ነ ዚህ ስ ስ ሽፋን የ መሰ ለ ነ ገ ሮች (ቲሹዎች) የ አውራ ጣታችን ን ጥፍር ሉያ ክለ ወይም ሉያ ን ሱ ይችሊ ለ፡ ፡ በ ፈሰ ሰው ደም ውስ ጥ እ ነ ዚህ ቲሹዎችን መሇ የ ት ከቻለ ጽን ስ ማስ ወረዱ ተጠና ቀቀ ማሇ ት ነ ው፡ ፡

ዋቢዎች፦

HowToUseAbortionPill.org HowToUseAbortionPill.org መሰረቱን በዩኤስ ካደረገ በ501c(3) ስር ከተመዘገበ ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ጋር በሽርክና ይሰራል።
HowToUseAbortionPill.org HowToUseAbortionPill.org provides ይዘትን ላይ የተመሰረተ መረጃ ለመረጃነት አላማዎች እንዲያገለግል ብቻ የሚያቀርብ ከመሆኑ በቀር ከህክምና ድርጅት ጋር በሽርክና አይሰራም።