गर्भपाती चक्की निरन्तर सोधिएका प्रश्नहरु

गर्भपाती चक्की कसले प्रयोग गर्न सक्छन?
गर्भपतनको चक्कीहरुको प्रकारहरु र तिनीहरुको प्रयोग
गर्भपाती चक्की रोक्नु पर्ने अवस्थाहरु
गर्भपात चक्कीहरुको नकारात्मक असर र जटिलताहरु
मेडिकल गर्भपात र भविष्य फर्टिलिटी
अन्य गर्भपात FAQ हरू
गर्भपाती चक्की कसले प्रयोग गर्न सक्छन?
गर्भपतनको चक्कीहरुको प्रकारहरु र तिनीहरुको प्रयोग
गर्भपाती चक्की रोक्नु पर्ने अवस्थाहरु
गर्भपात चक्कीहरुको नकारात्मक असर र जटिलताहरु
मेडिकल गर्भपात र भविष्य फर्टिलिटी
अन्य गर्भपात FAQ हरू

गर्भपाती चक्की कसले प्रयोग गर्न सक्छन?

गर्भपतनको चक्कीहरुको प्रकारहरु र तिनीहरुको प्रयोग

गर्भपात चक्कीहरुको नकारात्मक असर र जटिलताहरु

HowToUseAbortionPill.org एक दर्ता गरिएको यू.एस आधारित 501 सी (3 )गैर नाफा संगठनसंग सम्बद्ध छ।
HowToUseAbortionPill.org ले जानकारी को उद्देश्य को लागी मात्र सामग्री प्रदान गर्दछ र चिकित्सा संगठनसँग सम्बद्ध हुँदैन।