Nagbibigay Kami ng Impormasyon sa Ligtas na Abortion Pill

Sino Kami

Ang HowToUseAbortionPill ay isang online na komunidad na pinapatakbo ng mga dedikadong indibidwal na naniniwalang ang lahat, hindi alintana kung saan sila naninirahan, ay dapat na magkaroon ng access sa opsyon ng ligtas na aborsyon.

about us

Ano ang Aming Ginagawa

Ang HowToUseAbortionPill ay gumagana para magbahagi ng mga katotohanan at mapagkukunan tungkol sa abortion pill – kung ano ang isasaalang-alang sa umpisa pa lang, saan makakukuha ng mga de-kalidad na abortion pill, paano gamitin ang mga ito nang ligtas, ano ang aasahan, at kung kailan dapat humingi ng medikal na tulong kung kinakailangan. Narito kami upang bigyan ang mga tao ng impormasyon na kailangan nila upang ligtas na igiya ang aborsyon sa kanilang mga sariling pamamaraan.

Saan kami gumagawa

Ang HowToUseAbortionPill ay isang pandaigdigang organisasyon – narito kami upang magbigay ng impormasyon at mga mapagkukunan. Kasalukuyang naisaling-wika namin ang aming website sa 26 na wika. Kailangan ng wika na hindi niyo nakita? Kontakin kami sa info@howtouseabortionpill.org

Pagtatatuwa:

Ginagawa ang bawat pagsusumikap para tiyakin na tumpak ang impormasyong nakalagay sa mga pahina ng website. Gayunpaman, ang mga nilalaman ay pana-panahong sumasailalim sa pagbabago at walang tatanggaping pananagutan ang mga may-akda para sa katumpakan ng impormasyong iprinesenta sa anumang panahon.

Mga Sanggunian

Mga Tuntunin at Kondisyon

Pangkalahatan

Sa paggamit ng Mga Serbisyo, sumasang-ayon kayo sa lahat ng Mga Tuntunin ng Serbisyo, na maaaring pana-panahong baguhin. Kailangan niyong regular na suriin ang pahinang ito upang mapansin ang anumang mga pagbabago na maaaring ginawa namin sa Mga Tuntunin ng Serbisyo.

Taglay namin ang karapatan na bawiin o amyendahan ang Mga Serbisyo nang walang paunawa. Hindi kami mananagot para sa anumang dahilan na ang Website na ito ay hindi magagamit sa anumang oras o sa anumang panahon. Pana-panahon, maaari naming higpitan ang access sa ilang bahagi o sa buong Website na ito.

Ang Website na ito ay maaaring maglaman ng mga link sa iba pang mga website (ang “Mga Naka-link na Site”), na hindi pinatatakbo ng www.howtouseabortionpill.org. Ang Website na ito ay walang kontrol sa Mga Naka-lik na Site at hindi tumatanggap ng pananagutan para sa mga ito o para sa anumang pagkawala o pinsala na maaaring lumitaw sa inyong paggamit sa mga ito. Ang paggamit niyo sa Mga Naka-link na Site ay sasailalim sa mga tuntunin ng paggamit at serbisyo na nasa bawat nasabing site.

Patakaran sa Privacy

Ang aming patakaran sa privacy, kung saan ay nakatakda kung paano namin gagamitin ang inyong impormasyon, ay maaaring makita sa sa www.howtouseabortionpill.org/#privacy-policy. Sa pamamagitan ng paggamit sa Website na ito, kayo ay sumasang-ayon sa pagproseso ng inilalarawan dito at naggagarantiya na ang lahat ng data na inyong ibinigay ay tumpak.

Mga Ipinagbabawal

Hindi niyo dapat gamitin nang mali ang Website na ito. Kayo ay hindi: gagawa o manghihikayat ng isang criminal na pagkakasala; ilipat o ipamahagi ang isang virus, trojan, worm, logic bomb o anumang iba pang materyales na malisyoso, nakapipinsala sa teknolohiya, lumalabag sa tiwala o sa anumang paraan ay nakakasakit o malaswa; maghahack sa anumang aspeto ng Serbisyo; maninira ng data; magsasanhi ng pagkayamot sa iba pang mga gumagamit (users); maglalabag sa mga karapatan ng sinumang tao sa kanilang mga karapatan sa ari-arian; magpapadala ng anumang hindi hinihinging pagpapatalastas o pangpromosyong materyales, karaniwan ay tinatawag bilang isang “spam”, o tangkang apektuhan ang pagganap o punsyon ng anumang pasilidad ng kompyuter ng, o sa pag-access sa Website na ito.

Ang paglabag sa probinsyon na ito ay maaaring maging sanhi ng isang pagkakasala at ang www.howtouseabortionpill.org ay i-uulat ang anumang naturang paglabag sa mga umuugnay na awtoridad sa pagpapatupad ng batas at isisiwalat ang inyong pagkakakinlanlan sa kanila.

Hindi kami mananagot sa anumang pagkawala o pinsala na dulot ng isang naipamahaging pag-atake sa pagtanggi ng serbisyo, virus o iba pang materyales na nakakapinsala sa teknolohiya na maaaring mahawahan ang inyong kagamitang kompyuter, mga programa sa kompyuter, data o iba pang materyales na inyong pag-aari dahil sa inyong paggamit sa Website na ito o sa inyong pag-download ng anumang materyales na nakapost dito, o sa anumang website na naka-link dito.

Intelektwal na Ari-arian, Software at Nilalaman

Ang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian sa lahat ng software at nilalaman (kasama ang mga larawang pang-potograpiya) na ginawang magagamit sa inyo o sa pamamagitan ng Website na ito ay nananatiling pagmamay-ari ng www.howtouseabortionpill.org o kanyang mga tagapaglisensya nito at protektado ng mga batas sa copyright at mga kasunduan sa buong mundo. Ang lahat ng nasabing mga karapatan ay nakalaan sa www.howtouseabortionpill.org at mga tagapaglisensya nito. Hindi niyo maaaring itabi, ilimbag at i-display ang naitustos na nilalaman para sa inyong sariling personal na paggamit lamang. Hindi kayo pinahihintulutang maglathala, magmanipula, maglathala o kung hindi man ay kopyahin, sa anumang format, ang alinman sa nilalaman o mga kopya ng nilalaman na itinustos sa inyo o kaya’y lilitaw sa Website na ito o hindi niyo rin maaaring gamitin ang anumang naturang nilalaman na may kaugnayan sa anumang negosyo o komersyo.

Pagtatatuwa ng Pananagutan

Lahat ng nilalaman at materyales na ibinigay sa website ay inilaan para sa pangkalahatang impormasyon, pangkalahatang talakayan, at edukasyon lamang. Ibinigay ang nilalaman “sa kung ano ito,” at ang inyong paggamit o pagkaasa sa mga naturang materyales ay tanging nasa inyong sariling panganib.

Walang pangyayari na ang www.howtouseabortionpill.org ay mananagot para sa anumang uri ng pagkawala o pinsala, kabilang ang personal na pinsala, na nagreresulta mula sa nakapost na nilalaman sa Website o anumang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga gumagamit (users) ng Website, online man o offline.

Pag-link sa sa Website na ito

Maaari kayong mag-link sa aming home page, sa kondisyon na gagawin niyong patas at ligal at hindi makakapinsala sa aming reputasyon o kaya sasamantalahin ito, ngunit dapat ay hindi kayo magtatag ng isang link sa paraang magmumungkahi ng anumang uri ng asosasyon, pag-apruba o pag-endorso sa aming bahagi kung saan ay wala nito. Hindi kayo dapat magtatag ng isang link mula sa anumang website na hindi niyo pagmamay-ari. Ang Website na ito ay hindi dapat nakabalangkas sa anumang ibang pang site, o hindi kayo maaaring lumikha ng isang link sa anumang bahagi ng Website na ito maliban sa home page. Nakalaan sa amin ang karapatang bawiin nang walang abiso ang pahintulot ng pag-link.

Pagwawaksi ayon sa pagmamay-ari ng mga trademark, larawan ng mga personalidad at copyright ng pangatlong partido

Maliban kung saan malinaw na nakasaad sa salungat, ang lahat ng mga tao (kasama ang kanilang mga pangalan at larawan), ang mga trademark at nilalaman ng pangatlong partido, mga serbisyo at / o kaya mga lokasyon na itinampok sa Website na ito ay hindi nauugnay, naka-link o nakaanib sa www.howtouseabortionpill.org at hindi kayo dapat umasa sa pagkakaroon ng naturang koneksyon at pagkakaanib. Ang anumang mga trademark/pangalan na itinampok sa Website na ito ay pagmamay-ari ng kanya-kanyang tagapagmay-ari ng trademark. Kung saan ang isang trademark o pangalan ay tinukoy dito, ginagamit lamang ito para ilarawan o kilalanin ang mga produkto at serbisyo at hindi isang paninindigan na ang naturang produkto o serbisyo ay inendorso ng o konektado sa www.howtouseabortionpill.org.

Bayad-pinsala

Sumasang-ayon kayo na bayaran, ipagtanggol at panghawakan nang hindi nakakapinsala ang www.howtouseabortionpill.org, mga direktor nito, opisyal, empleyado, konsultant, ahente, at kaanib, mula sa anuman at lahat ng mga pag-aangkin, pananagutan, pinsala at / at gastos (kabilang, ngunit hindi limitado sa, ligal na bayarin) ng pangatlong partido na nagmumula sa inyong paggamit ng Website na ito o inyong paglabag sa Mga Tuntunin ng Serbisyo.

Pagpapabago-bago

Ang www.howtouseabortionpill.org ay may karapatan sa ganap na paghuhusga nito sa anumang oras at walang abiso na amyendahan, alisin o baguhin ang Mga Serbisyo at /o anumang pahina ng Website na ito.

Kawalang -bisa

Kung ang anumang bahagi ng Mga Tuntunin ng Serbisyo ay hindi maipapatupad (kasama ang anumang probisyon kung saan ibinukod namin ang aming pananagutan sa inyo) ang pagpapatupad ng iba pang bahagi ng Mga Tuntunin ng Serbisyo ay hindi maaapektuhan. Ang lahat ng iba pang mga sugnay ay mananatiling naipatutupad at may bisa. Hangga’t maaari kung saan ang anumang sugnay/kapaloob na sugnay o bahagi ng isang sugnay/kapaloob na sugnay ay maaaring tanggalin upang magkabisa ang natitirang bahagi, ang sugnay ay ipakakahulugan nang naaayon. Bilang alternatibo, sumasang-ayon kayo na ang sugnay ay dapat na iwasto at ipakahulugan sa paraang katulad ng orihinal na kahulugan ng sugnay/kapaloob na sugnay tulad ng pinahihintulutan ng batas.

Mga Reklamo

Nagpapatakbo kami ng isang pamamaraan ng pag-asikaso sa mga reklamo na gagamitin namin upang subukang lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan kung kailan unang lumitaw ang mga ito, mangyaring ipaalam sa amin kung mayroon kayong anumang mga reklamo o komento.

Pagpapaubaya

Kung lalabagin niyo ang mga kondisyong ito at wala kaming gagawing aksyon, may karapatan pa rin kaming gamitin ang aming mga karapatan at remedyo sa anumang iba pang sitwasyon kung saan niyo nilalabag ang mga kondisyong na ito.

Buong Kasunduan

Ang Mga Tuntunin ng Serbisyo na nasa itaas ay binubuo ng lahat ng kasunduan ng mga partidos at pinapalitan ang anuman at lahat ng nauna at kasabay na mga kasunduan sa pagitan niyo at www.howtouseabortionpill.org. Ang anumang pagpapaubaya sa anumang probisyon ng Mga Tuntunin ng Serbisyo ay magiging epektibo lamang kung nakasulat at nilagdaan ng isang Direktor ng www.howtouseabortionpill.org.

Patakaran sa Privacy

Karanasan:

Nauunawaan at pinapahalagahan ng www.howtouseabortionpill.org ang pribado ng bawat taong bumibisita sa aming Website at mangongolekta at gagamit lamang bilang impormasyon sa mga paraang kapaki-pakinabang sa iyo at sa paraang naaayon sa iyong mga karapatan at aming mga obligasyon sa ilalim ng batas.

Ang Patakaran na ito ay ina-aplay sa anuman at sa lahat ng data na nauugnay sa amin at kinolekta ay nauugnay sa iyong paggamit ng aming Website. Pakiusap basahin nang mabuti ang Patakaran na Pribado at tiyaking nauunawaan mo ito. Ang iyong pagtanggap sa aming Pribado na Patakaran ay gawing batas at magkakaroon sa iyong unang paggamit ng Aming Website. Kung ikaw ay hindi mo tanggapin at sumasang-ayon ka Pribadong Patakaran na ito, dapat mong ihinto kaagad ang paggamit ng aming Website.

Nakatakip ang mga Pribadong ito

Ang Pribadong Patakaran na ito ay ina-aplay lamang sa iyong paggamit ng Aming Website. Hindi ito umaabot sa anumang mga website na naka-koneksyon sa aming Website (kung ibibigay namin ang mga koneksyon na iyon o di kaya’y ibinabahagi nila ang iba pang mga gumagamit). Wala kaming kontrol kung tapos na ang iyong data at kung paano na kolek, nakaimbak o ginagamit ng iba pang mga website at pinapayuhan ka naming suriin ang mga patakaran sa pribadong na anumang naturang mga website bago magbigay ng anumang datos sa kanila.

Kinukolekta naming ang Data

Ang iyong Pangkalahatang data ay kusang makokolekta ng aming Website. Sa ibaba ay binabanggit ang Pangkalahatang datos na maaaring kusang makolekta ng pribado

 • IP direksiyon at lugar
 • Ang uri ng web browser at pagpapatakbo ng sistemang bersyon
 • ang isang listahan ng mga URL na nagsisimula sa isang nagre-refer nang Website, ang iyong aktibidad at ang AmingWebsite

Hindi kami nangongolekta ng anumang pansariling data sa hinaharap at kung balak naming kolektahin ang mag kaparihas ay kusang-loob kaming papayagan ang mga gumagamit.

Paano Namin Gamitin Ang Iyong Data s?

 • C Ginagamit namin ang iyong data s upang maibigay ang pinakamahusay nang mga posibleng serbisyo sa iyo. Ito ay nakasama
  • A.1. Ang pagbibigay at pamamahala ng iyong pag-access sa aming Website
  • A.2. Pag-personalize at pag-angkop ng iyong karanasan sa aming Website
  • A.3. Sinusuri ang iyong paggamit ng Aming Website [at pagtitipon ng katugunan] upang paganahin namin at ipatuloy nang mapagbuti ang aming Website at karanasan ng iyong paggamit.
 • Sa mga ilang kaso, ang koleksyon ng datos ay maaaring isang kinakailangan sa batas o kontraktwal.
 • Gagawa kami ng lahat ng mga makatuwirang hakbang upang matiyak at ganap naming protektahan ang iyong mga karapatan at sumunod sa aming mga obligasyon sa ilalim ng GDPR at iba pang kaugnayan ng batas.

Paano namin At Saang Iimbak Ang Iyong Datos?

 • Tulad nito, pinapanatili namin ang pangkalahatang datos maliban kungginagamit mo ito at partikular na hiniling na tanggalin ito. Sa anumang kaganapan, magsasagawa kami ng isang anwal na pagsusuri upang matiyak kung kailangan naming panatilihin ang iyong data. Tatanggalin ang iyong data kung hindi na namin ito kailangan naaayon sa mga tuntunin ng aming Patakaran.
 • Ang ilan sa lahat ng iyong data ay maaaring maimbak o ilipat sa labas ng European pang Ekonomiyang Lugar (“ang EEA”) (Ang EEA ay binubuo ng lahat ng mga estado at ng kasapi ng EU, kasama ang Norway, Iceland at Liechtenstein). Ikaw ay itinuturing tanggapin at sumasang-ayon dito sa pamamagitan ng paggamit ng Aming Website at pagsusumite sa amin ng impormasyon sa. Kung Kami ay nag-iimbak o kaya’y lilipat ng data sa labas ng EEA, Gagawa kami ng lahat ng mga makatuwirang hakbang upang matiyak na ang iyong datos at ginagamot nang ligtas at matiwasay tulad ng nasa loob ng EEA at sa ilalim ng GDPR. Ang mga nasabing hakbang ay maaaring magsama, ngunit hindi ito limitado, ang paggamit ng mga legal na umiiral na mga tuntunin sa kontraktwal sa pagitan namin at ng anumang mga Tatlong partido na nakikipag-ugnayan kami. Ang mga ginamit na ligtas ay:
  • B.1. Ang data ay ligtas na mailipat sa pamamagitan ng naka-encrypt na protokol na SSL,
  • B.2. Ang data ay naka-imbak nang ligtas at naka-encrypt nang Mga Serbisyo ng Heroku na matatagpuan sa Estados Unidos.
 • Sa kabila ng mga hakbang ng seguridad na ginagawa namin, mahalagang tandaan na ang paghahatid ng data sa pamamagitan ng internet ito ay maaaring hindi ganap na ligtas at pinayuhan na gumawa ng mga angkop na pag-iingat kapag nagpapadala ng data sa amin sa pamamagitan ng internet.

Kaingalang Bang I Bahagi Ang Iyong Data?

 • Maaari naming ibahagi ang iyong data sa aming samahan at humahawak ng mga subsidiary nito.
 • Maaari kaming kumontrata sa mga tatlong partidos na Magbigay sa iyo ng mahusay na mga serbisyo. Maaaring kasama dito ang mga pasilidad ng pagsusuri ng makina, Google analitika, Patalastas at pangmemerkdo. Sa iilang mga kaso, maaaring mangailangan ang mga tatlong partidos ng pag-access sa ilan o lahat ng iyong pangkalahatang data. Kung saan kinakailangan ang iyong datos sa anuman na para sa isang hangaring, kukunin namin ang iyong pahintulot at gagawin ang lahat ng mga makatuwirang hakbang upang matiyak na ang iyong data ay mapangangasiwaan nang ligtas, at matiwasay, at sa iyong mga karapatan, ang aming obligasyon, at mga obligasyon ng pangatlo partido sa ilalim ng batas. Nasa kasulukuyan ang contrta sa: <table”>Pagdiriwang Pangalan Layunin <th”>Isiniwalat ang Data Google Analytic Kumuha ng mga istatistika tungkol sa epekto at sa madla Ang Google ay may sariling pahina para sa detalyeng: https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=en</th”></table”>
 • Maaari kaming magtala ng mga istatistika tungkol sa paggamit ng Aming Website kasama ang data sa trapiko, mga disinsyo ng paggamit at iba pang impormasyon. Maaari kaming magbahagi ng pana-panahon sa naturang data sa mga tatlong partidos. Ibabahagi lamang ang data at gagamitin sa loob ng mga nakagapos ng batas.
 • Sa iilang mga pangyayari maaari kaming hiniling sa batas na magbahagi ng ilang data na hawak namin, na maaaring may kasamang pangkalahatang data, halimbawa, kung saan Kami ay kasangkot sa ligal na paglilitis, kung saan Sumusunod kami sa mga kinakailangan ng batas, isang utos ng korte, o isang awtoridad ng gobyerno. Hindi kami nangangailangan ng anumang karagdagang pahintulot mula sa iyong kautusan upang maibahagi ang iyong data sa mga naturang pangyayari at susundin kung kinakailangan sa anumang legal na umiiral at kahilingan na likha namin.

Seguridad

Gumagamit kami ng naaangkop na teknikal at karaniwang mga pamamaraan ng seguridad at proseso upang mapangalagaan ang pagiging kompidensiyal na impormasyon ng mga gumagamit. Ang aming mga empleyado, at kasamang ahente, gawin ang lahat sa kanilang makatuwirang kontrol upang maprotektahan ang iyong impormasyon.

Ang pag-access Sa lahat ng gumagamit’ Panloob, lahat ng impormasyon ay pinaghihigpitan sa mga nangangailangan ng pag-access upang matupad ang kanilang mga responsibilidad sa trabaho at pumasok sa kasunduan sa pagiging kompidensiyal.

Karapatan na Itago at Magbawas ng Impormasyon

Ang lahat na gumagamit upang ma itampok ang mga papag-andar na magagamit sa aming Website maaaring kailanganing kang isumite o payagan para sa koleksyon ng ilang data.

Paano Mo Ma-access ang Iyong Data?

Mayroon kang ligal na karapatang humiling ng isang kopya ng alinman sa iyong personal na data na hawak namin. Mangyaring makipag-ugnay sa Amin para sa karagdagang detalye sa privacy@howtouseabortionpill.org

Gumagamit ba kami ng Cookies?

Ang “Cookies” ay maliliit na piraso ng impormasyon na inilagay ng isang website papunta sa hard drive ng iyong computer. Ang mga cookies ay hindi nangongolekta ng anumang sensitibong personal na impormation tungkol saiyo. Gumagamit kami ng cookies upang suriin ang data tungkol sa aming trapiko sa web page, na makakatulong sa amin na mailigtas ang iyong mga kagustuhan para sa iyong mga pagbisita sa hinaharap. Pinapayagan kaming ipasadya ang aming website ayonsa iyong mga interes, na magbibigay-daan sa amin upang maihatid ang isang mas isinapersonal na serbisyo sa aming mga customer. Maaari kang pumili upang tanggapin o tanggihan ang cookies. Mangyaring magkaroon ka ng kamalayan sa pamamagitan ng pagtanggi ng cookies ay maaaring hindi mo magamit ang aming website sa buong kakayahan.

Gumagamit ang aming Website ng Google analytics, Piwik at Vimeo upang mangolekta at pag-aralan ang mga istatistika ng paggamit, na nagbibigay-daan sa amin upang mas maunawaan kung paano ginagamit ng mga tao ang aming Website. Ang aming paggamit ay hindi nagdudulot sa amin ng anumang peligro sa iyong pribado at ang iyong ligtas na paggamit ng aming website. Pinapagana nito at patuloy na mapagbuti ang aming Website, ginagawa itong isang mas mahusay at mas kapaki-pakinabang na karanasan para sa iyo.

Linked Websites

Ang Website na ito ay maaaring maglaman ng mga konektado sa iba pang mga website. Pakiusap mangyaring mag ingat dahil wala kaming pananagutan para sa mga sumasanay sa pribadong tulad ng iba pang mga website. Binibigyan ng pag-asa namin ang mga gumagamit at mag ingat kapag silay tapos na sa Website na ito at basahin ang mga pahayag sa pribado ng bawat website na kanilang binibisita. Habang ini-ingatan naming pumipili ng mga website na maiuugnay, ang Abiso sa Pribado na ito ay mag isa lamang sa impormasyong nakolekta sa aming sariling Website.

Third party services

We have engaged with Jio Haptik Technologies Limited for providing chatbot services on our website. You can read their privacy policy by clicking on https://haptik.ai/privacy-policy/

Nakikipag-ugnay sa Amin

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa aming Website at sa Patakaran ng Pribado na ito, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng email sa privacy@howtouseabortionpill.org

Kailangan siguraduhin at tiyakin ng mabuti ang iyong katanungan, lalo na kung ito ay isang kahilingan para sa impormasyon tungkol sa data na hawak namin tungkol sa iyo.

Mga pagbabago sa aming Pribadong Patakaran

Maaari nating baguhin ang Patakaran sa Pagkapribado na ito na maaaring kinakailangan naming pag-isipan paminsan-minsan, o maaaring hiniling ng batas. Ang anumang mga pagbabago ay kaagad itong nakapaskil sa aming Website na tinuturing at tinanggap mo ang mga tuntunin ng Pribadong Patakaran sa sa iyong unang paggamit ng Aming Website kasunod ng mga pagbabago. Inirerekumenda namin na suriin lagi ang regular na pahinang ito upang panatilihing naka petsa palagi.

Mga May-akda:

 • Lahat ng nilalaman na itinampok sa website na ito ay isinulat ng HowToUseAbortionPill.org team alinsunod sa mga pamantayan at protocol mula sa The National Abortion Federation, Ipas, the World Health Organization, DKT International at carafem.
 • Ang National Abortion Federation (NAF) ay ang propesyonal na samahan na nagkakaloob ng pagpapalaglag sa Hilagang Amerika, at ang lider sa pro-choice movement. Ang nilalaman ng HowToUseAbortionPill.org ay nakahanay sa mga alituntunin sa Klinikal na Patakaran ng 2020 na inilabas ng NAF.
 • Ipas ay ang internasyonal na organisasyon na nakatuon lang sa pagpapalawak ng akses sa ligtas na pagpapalaglag at pangangalaga na kontra sa pagkakaroon ng anak. Ang nilalaman ng HowToUseAbortionPill.org ay nakahanay sa Mga Klinikal na Update Sa Reproduktibong Kalusugan ng 2019 na inilabas ng Ipas.
 • Ang World Health Organization (WHO) ay isang espesyalisadong ahensiya ng United Nations na responsable sa internasyonal na pampublikong kalusugan. Ang nilalaman ng HowToUseAbortionPill.org ay nakahanay sa Ligtas na pagpapalaglag ng 2012: alituntuning teknikal at patakaran sa mga sistema ng kalusugan na inilabas ng WHO.
 • Ang DKT International ay isang rehistradong, hindi nagtutubong organisasyon na itinatag noong 1989 upang magtuon ng pansin sa kapangyarihan ng social marketing sa ilang malalaking bansa na may mga pinakamatinding pangangailangan sa pagpaplanong pampamilya, pag-iwas sa HIV/AIDS at ligtas na pagpapalaglag.
 • carafem ay isang klinikal na network na nagbibigay ng kumbenyente at propesyonal na pangangalaga sa pagpalaglag at pagpaplanong pampamilya upang sa gayon makontrol ng mga tao ang bilang at agwat ng kanilang mga anak.
HowToUseAbortionPill.org ay kaanib sa isang rehistradong organisasyon na hindi nagtutubo na 501c(3) na nakabase sa US.
HowToUseAbortionPill.org ng nilalaman na nilayon para lang sa mga layunin ng impormasyon at hindi kaanib ng isang medikal organisasyon.

Itinataguyod ng Women First Digital