Paano Maghanda para sa isang Aborsyon

Mahalagang may ganap na kaalaman at nakahanda bago ang pagpapaaborsyon. Siguruhin na inyo nang nasuri ang lahat ng impormasyon at mayroon ng lahat ng kailangan niyo bago ang takdang oras, kabilang ang isang planong pangkaligtasan (safety plan). Ang pagkakaroon ng ganap na kaalaman ay malaki ang naiaambag sa pagkakaroon ng isang ligtas na medikal na aborsyon.

1. Calculator ng Pagbubuntis
2. Mga Konsiderasyon
3. Pangkalahatang Payo
4. Paggawa ng Planong Pangkaligtasan
Pregnacy calculator

Calculator ng Pagbubuntis

Gaano katagal na kayo sa inyong pagbubuntis? Ipinapahiwatig ng mga pananaliksik na ang medikal na aborsyon ay pinakamadalas na inirerekomenda para sa mga pagbubuntis bago ang 13 linggo simula noong huli niyong regla. Gamitin ang calculator sa pagbubuntis para malaman kung gaano katagal na kayong buntis, mula sa inyong huling regla.

Kung ang inyong huling regla ay nagsimula noong o pagkatapos ng:

Enero 9, 2024

Maaari niyo pa ring ikonsidera ang paggamit ng mga abortion pill.

Higit na ba kayong 12 buwan na buntis?

Ang protocol na HowToUseAbortionPill ay nilalayon lamang para sa mga pagbubuntis na hanggang sa 13 linggo. Gayunpaman, maaaring inumin ang mga abortion pill kalaunan sa pagbubuntis gamit ang isa pang protocol.

Para sa higit pang impormasyon, maaari kayong makipag-ugnayan sa ating mga kaibigan sa www.womenonweb.org. O pumunta sa aming mga profile ng bansa para matuto pa tungkol sa mga mapagkukunan sa aborsyon sa inyong bansa.

Mga konsiderasyon bago uminom ng mga abortion pill

Pangkalahatang Payo

iconKumain nang magaan (hal. ang mga kraker o tustadong tinapay ay maaaring makatulong sa pagduduwal).
iconUminom ng maraming tubig sa buong proseso.
iconKapag ginamit niyo ang misoprostol pills, dapat ay nasa isang lugar (tulad ng inyong tahanan) kayo kung saan mayroon kayong privacy at makakahiga nang ilang oras kung gugustuhin niyo pagkatapos niyong gamitin ang pills.
iconAng pagkakaroon ng kasama na makapagdadala sa inyo ng tsaa o anumang makakain, at kaya kayong alagaan ay maaaring labis na makatulong.
iconIkonsidera ang pag-inom ng ibuprofen bago kayo gumamit ng misoprostol upang tumulong maibsan ang sakit mula sa paghilab.
iconGumawa ng isang planong pangkaligtasan (safety plan) bago gamitin ang mga abortion pill sakaling kakailanganin niyo ng medikal na tulong pang-emerhensya.

Paggawa ng Planong Pangkaligtasan (Safety Plan)

Ayon sa American Congress of Obstetricians and Gynecologists, ang unang tatlong buwan ng medikal na aborsyon ay isa sa mga pinakaligtas na pamamaraang medikal. Gayunpaman, dapat kayong maging laging handa sa anumang posibleng medikal na emerhensya. Ikonsidera ang aming mga katanungan sa ibaba para tumulong lumikha ng inyong planong pangkaligtasan sakaling kailanganin niyo ito.

Mga Sanggunian:

HowToUseAbortionPill.org ay kaanib sa isang rehistradong organisasyon na hindi nagtutubo na 501c(3) na nakabase sa US.
HowToUseAbortionPill.org ng nilalaman na nilayon para lang sa mga layunin ng impormasyon at hindi kaanib ng isang medikal organisasyon.

Itinataguyod ng Women First Digital