Bago Gamitin ang Pildoras

Tiyaking mabuti na ikaw ay lubusang nakakaalam at handa bago ito ipalaglag sa pamamagitan ng tabletas.

1. Calculator ng Pagbubuntis
2. Mga Konsiderasyon
3. Pangkalahatang Payo
4. Paggawa ng Planong Pangkaligtasan
Pregnacy calculator

Calculator ng Pagbubuntis

Gaanong katagal ka na sa iyong pagbubuntis? Ipinapahiwatig ng mga pananaliksik na ang aborsiyon hinggil sa medisina ay kadalasang inirerekomenda para sa mga pagbubuntis bago sa 13 linggo magmula na iyong huling pagkakaroon ng regla. Gamitin ang calculator sa pagbubuntis para malaman kung gaano katagal ka na magmula nang iyong huling pagkakaroon ng regla.

Kung ang iyong huling regla ay nagsimula sa o pagkatapos:

Disyembre 27, 2022

Maaari mo pa ring isaalang-alang ang pagpapalaglag ng tablitas

Mga Konsiderasyon

Kapag ikaw ay may IUD

Kung ikaw ay namumuhay na may HIV

Kung ikay ay nababahala sa kaugnay na pribado

Kung ikaw ay nag-papadede

Kung ikaw ay may anemia

Pangkalahatang Payo

Isaalang-alang ang pag-inom ng ibuprofen bago ka gumamit ng misoprostol upang mabawasan ang pagkirot at pamimitig.
Uminom nang maraming tubig hanggang sa buong proseso.
Kumain nang banayad (hal. ang mga kraker o tostadong tinapay na maaaring makatulong sa pagkahilo).
Kapag gagamitin mo ang mga pildoras na misoprostol, doon ka sa isang lugar (gaya ng iyong bahay) kung saan ay mayroon kang pagsasarili at maaaring humiga nang ilang oras pagkatapos mong gamitin ang pildoras kung gusto mo.
Ang pagkakaroon ng kasamang isang tao na makapagbabantay sa iyo ay maaaring nakakatulong.
Gumawa ng planong pangkaligtasan bago gamitin ang mga pildoras napang-aborsyon sakaling kakailanganin mo ng emergency na tulong na medical.

Paggawa ng Planong Pangkaligtasan

Ayon sa American Congress of Obstetricians and Gynecologists, angd aborsiyon hinggil sa medisina na ginawa sa unang tatlong buwan ng pagbubuntis ay isa sa pinakaligtas na mga pamamaraang medikal. Gayunpaman, dapat kang maging lagging handa sa anumang posibleng medikal na emergency. Isaalang-alang ang aming mgakatanungan sa ibaba para makatulong malikha ang iyong planong pangkaligtasan sakaling kailanganin mo ito.

Kailangan mong makarating doon sa loob nangisang oras o mas maaga. (Kung mayroon kang anemia, dapat kang makarating doon sa loob nang 30 minuto.)

Mayroon bang taong sasama sa iyo na makapagmamaneho? Magta-taxi ka ba? Pampublikong sasakyan? Magkano ang magagasto dito at nakahanda ba ito nang 24-na oras? Tandaan, hindi ligtas na ikaw mismo ang magmaneho papunta sa ospital sa panahon ng medikal na emergency.

Ipinagbabawal ba ang aborsiyon hinggil sa medisina aborsyon sa bahay kung saan ka naninirahan? Ano ang maaari mong sabihin sa iyong mga doktor nang sa gayon ay maiintindihan nila ang tulong na kailangan mo, ngunit pinoprotektahan niyon ang iyong pagkapribado? Mayroon kaming ilang mungkahi kung kailangan mo ng tulong sa pag-iisip kung ano ang sasabihin.

Sa ilang bansa, ang aborsiyon hinggil sa medisina o mga aborsiyon sa bahay ay legal na ipinagbabawal. Nangangahulugan ito nakung kailangan mo ng tulong na medikal na emergency, maaaring kailangan mong maging maingat tungkol sa iyong sasabihin. Ang aborsiyon hinggil sa medisina ay may parehong mga simtomas gaya ng likas na pagkalaglag (kilala rin bilang ‘spontaneous abortion’). Kung gayon, maari mong sabihin ang mga bagay tulad ng:

  • Hindi ko tiyak kung ano nangyayari. Kasisimula ko lang duguin
  • Dinudugo ako, ngunit parang hindi ko karaniwang regla.
  • Bigla lang akong simulang duguin at natatakot akong mayroong problema.

Mga Sanggunian:

HowToUseAbortionPill.org ay kaanib sa isang rehistradong organisasyon na hindi nagtutubo na 501c(3) na nakabase sa US.
HowToUseAbortionPill.org ng nilalaman na nilayon para lang sa mga layunin ng impormasyon at hindi kaanib ng isang medikal organisasyon.