Pagkatapos Gamitin ang Pildoras

May dalawang mga pagpipilian para sa medikal na pagpapalaglag. Ang parehong mga paraan ay napakamabisa:

After Use Pills

Ano Ang Maaari Mong Mararamdaman Pagkatapos Gamitin Ang Mga Pildoras na Pang-Aborsiyon?

Pagkatapos Mong Uminom ng Mifepristone

Ang ilang kababaihan ay may bahagyang pagdurugo pagkatapos uminom ng mifepristone. Ang iba ay wala. Normal ang pareho.

Pagkatapos Mong Uminom ng Misoprostol

Ang pamimitig at pagdurugo ang mga pangunahing epekto . Ang mga sintomas na ito ay nakatututlong dahil ipinapakita ng mga ito na gumagana ang mga gamot. Ngunit gaanong pamimitig at pagdurugo na magkakaroon ka?

Para sa ilang kababaihan, napakatindi ang pamimitig —mas higit pang masakit kaysa sa pamimitig tuwing may regla (kung mayroon kang pamimitig tuwing may regla).

Para sa ilang kababaihan, mas matindi ang pagdurugo kaysa sa normal na panahon ng regla. Karaniwan ding maglabas ka ng mga buong dugo sa unang ilang oras pagkatapos uminom ng misoprostol. Mag-iiba-iba ang laki ng mga pamumuo depende sa kung gaanong katagal na ang pagbubuntis.

Para sa ilang kababaihan, banayad ang pamimitig at ang pagdurugo ay katulad ng normal na pagreregla.

Huwag maalarma.kung may mas marami kang pagdurugo at pamimitig kaysa sa regular na pagreregla.

Kung makaranas ka ng masamang pamimitig, magandang gamot ang ibuprofen upang makayanan ang pangingirot. Maaari kang makabili ng ibuprofen na may lakas na 200 mg sa over-the-counter (nang walang reseta) sa karamihan ng bansa. Uminom nang 3-4 na pildoras (200 mg) kada 6-8 oras. Mas mapabubuti nito ang iyong pangingirot.

Maaari kang uminom at kumain kung gusto mo.

Piliting manatili sa isang kumportableng lugar hanggang bumuti ang iyong pakiramdam.

Karamihan sa kababaihan ay bumubuti ang pakiramdam nang kulang sa 24na oras.

Tandaan:

Dalawang linggo pagkatapos ng iyong aborsiyon, maaaring maging positibo pa rin ang iyong pagsusuri sa pagbubuntis sanhi sa mga nananatiling hormone sa iyong katawan. Kung patuloy kang nakararamdam ng mga sintomas ng pagbubuntis (may panaanakit ng suso, pagkanaduduwal, kapaguran, atbp.) pagkatapos gamitin ang mga pildoras, magpatingin sa isang doktor.

Ano ang mga senyales ng kumplikasyon?

Habang nagpapalipas ng pagbubuntis, ang mga sintomas sa itaas ay normal. Maging alerto. Sa ibaba ay ilan sa mga senyales na maaaring nasa peligro ka para sa isang kumplikasyon.

Matinding dami ng pagdurugo:

Kung nakabababad ka nang 2 regular na pad bawat 2-oras nang magkasunod matapos mong maisip na napalipas mo ang pagbubuntis, ito ay sobrang tinding pagdudugo. Dapat kang humingi ng medikal na tulong kung sobra kang magdurogo nang ganito. Ang ibig sabihin ng pagkababad na ang pad ay ganap na babad sa dugo, harap hanggang likod, magkabilang gilid, at tagusan.

Matinding pagkirot:

Kung mayroon kang matinding pagkirot na hindi bumubuti kahit na matapos mong uminom ng ibuprofen, humingi ng medical na tulong. Ang ganitong klase ng matinding pagkirot ay maaaring mangangahulugan na mayroon kang kumplikasyon kaugnay sa iyong pagbubuntis. Ang hindi naresolba pagkirot na hindi napaginhawa ng ibuprofen ay maaaring isang senyales ng peligro. Iminumungakahi naming na sinumang buntis na babaeng dumaranan ng pagkirto ay humingi ng medical na pangangalaga.

Sobrang sama ng pakiramdam?

Maaari may lagnat ka, nahihilo, at nagsusuka sa araw nang uminom ka ng misoprostol, Ito ay normal. Dapat kang bumuti nang bumuti bawat araw pakatapos uminom ng mga pildras na pang-aborsiyon. Hindi dapat sumama ang iyong pakiramdam. Kung mas sumamaang iyong pakiramdam sa anumang araw pagkatapos mong gamitin ang misoprostol, dapat kang humingi ng medikal na atensyon.

Mga May-akda:

Mga Sanggunian: