Pagkatapos Gumamit ng Mga Abortion Pill

May dalawang opsyon para sa medikal na aborsyon – mifepristone at misoprostol o misoprostol lamang. Napakaepektibo ng parehong paraan. Maaaring magkakaiba ang mararamdaman at mararanasan niyo pagkatapos inumin ang mga abortion pill na ito.

Ano Ang Maaari Mong Mararamdaman Pagkatapos Gamitin Ang Mga Pildoras na Pang-Aborsiyon?
Ano ang mga senyales ng kumplikasyon?
After Use Pills

Ano Ang Maaari Niyong Mararamdaman Pagkatapos Gamitin Ang Mga Abortion Pill?

Pagkatapos Niyong Uminom ng Mifepristone

Maaaring magsanhi ng bahagyang pagdurugo ang Mifepristone. Gayunpaman, normal rin kung walang magaganap na pagdurugo.

Pagkatapos Niyong Uminom ng Misoprostol

Ang paghilab at pagdurugo ay ang mga pangunahing epekto . Ang mga sintomas na ito ay nakatutulong dahil ipinapakita ng mga ito na gumagana ang mga gamot. Ngunit magkakaroon kayo ng gaanong paghilab at pagdurugo?

Para sa ilan, napakatindi ng paghilab – mas higit pang masakit kaysa sa paghilab tuwing may regla (kung may paghilab kayo tuwing may regla).

Para sa ilan, mas matindi ang pagdurugo kaysa sa normal na panahon ng regla. Karaniwan ding maglalabas kayo ng mga buong dugo sa unang ilang oras pagkatapos uminom ng misoprostol. Mag-iiba-iba ang laki ng mga pamumuo depende sa kung gaanong katagal na ang pagbubuntis.

Para sa ilan, banayad ang paghilab at ang pagdurugo ay katulad ng normal na pagreregla.

Huwag maalarma kung mas matindi ang inyong pagdurugo at paghilab kaysa sa regular na pagreregla.

Kung makaranas kayo ng masamang paghilab, magandang gamot ang ibuprofen upang makayanan ang pangingirot. Maaari kayong makabili ng ibuprofen na may lakas na 200 mg nang over the counter (nang walang reseta) sa karamihan ng bansa. Uminom nang 3-4 na pills (200 mg) kada 6-8 oras. Mas mapabubuti nito ang inyong pakiramdam.

Maaari kayong uminom at kumain hangga’t gusto niyo.

Subukang manatili sa isang komportableng lugar hanggang bumuti ang inyong pakiramdam.

Dapat na bumuti ang inyong pakiramdam sa wala pang 24 na oras.

Tandaan:

3-4 na linggo pagkatapos ng inyong aborsiyon, magiging positibo pa rin ang isang pregnancy test dahil sa nananatiling hormone sa inyong katawan. Minsan ang mga pregnancy test ay maaaring manatiling positibo nang hanggang sa 6 na linggo. Kung patuloy kayong nakararamdam ng mga sintomas ng pagbubuntis (may pananakit ng suso, pagduduwal, kapaguran, atbp.) pagkatapos gamitin ang pills, magpa-ultrasound para itsek kung matagumpay ang aborsyon.

Mga Sintomas Pagkatapos Uminom ng Mga Abortion Pill at Mga Side Effect ng Abortion Pill

Habang pinapalipas ang isang pagbubuntis, ang mga sintomas na nasa itaas ay normal. Maging alerto. Sa ibaba ay ilang senyales na maaaring nasa peligro ka para sa isang komplikasyon.

Matinding pagdurugo:

Kung nagbabad kayo ng 2 regular na pad kada oras sa 2-oras na magkasunod matapos niyong isipin na lumipas na ang pagbubuntis, ito ay sobrang tinding pagdudugo. Dapat kang humingi ng medikal na tulong kung sobra kang nagdudugo nang ganito. Ang ibig sabihin ng pagkakababad ay ganap nang nakababad sa dugo ang pad, harap hanggang likod, magkabilang gilid, at tagusan.

Matinding pagkirot:

Kung mayroon kayong matinding pagkirot na hindi bumubuti kahit tapos na kayong uminom ng ibuprofen, humingi ng medikal na tulong. Ang ganitong klase ng matinding pagkirot ay maaaring nangangahulugan na mayroon kayong komplikasyon kaugnay sa inyong pagbubuntis. Ang hindi naresolbang pagkirot na hindi napaginhawa ng ibuprofen ay maaaring isang senyales ng panganib. Iminumungakahi namin sa sinumang nagdurusa sa kirot ay humingi ng medikal na pangangalaga.

Sobrang sama ng pakiramdam.

Maaaring magkaroon kayo ng lagnat, pagkahilo at pagsusuka sa araw na uminom kayo ng misoprostol. Ito ay normal. Dapat kayong bumuti nang bumuti bawat araw pagkatapos uminom ng mga abortion pill. Hindi dapat sumama ang inyong pakiramdam. Kung mas sumasama ang inyong pakiramdam anumang araw pagkatapos kayong gumamit ng misoprostol, dapat kayong humingi ng medikal na atensyon.

Mga May-akda:

  • Lahat ng nilalaman na itinampok sa website na ito ay isinulat ng HowToUseAbortionPill.org team alinsunod sa mga pamantayan at protocol mula sa The National Abortion Federation, Ipas, the World Health Organization, DKT International at carafem.
  • Ang National Abortion Federation (NAF) ay ang propesyonal na samahan na nagkakaloob ng pagpapalaglag sa Hilagang Amerika, at ang lider sa pro-choice movement. Ang nilalaman ng HowToUseAbortionPill.org ay nakahanay sa mga alituntunin sa Klinikal na Patakaran ng 2020 na inilabas ng NAF.
  • Ipas ay ang internasyonal na organisasyon na nakatuon lang sa pagpapalawak ng akses sa ligtas na pagpapalaglag at pangangalaga na kontra sa pagkakaroon ng anak. Ang nilalaman ng HowToUseAbortionPill.org ay nakahanay sa Mga Klinikal na Update Sa Reproduktibong Kalusugan ng 2019 na inilabas ng Ipas.
  • Ang World Health Organization (WHO) ay isang espesyalisadong ahensiya ng United Nations na responsable sa internasyonal na pampublikong kalusugan. Ang nilalaman ng HowToUseAbortionPill.org ay nakahanay sa Ligtas na pagpapalaglag ng 2012: alituntuning teknikal at patakaran sa mga sistema ng kalusugan na inilabas ng WHO.
  • Ang DKT International ay isang rehistradong, hindi nagtutubong organisasyon na itinatag noong 1989 upang magtuon ng pansin sa kapangyarihan ng social marketing sa ilang malalaking bansa na may mga pinakamatinding pangangailangan sa pagpaplanong pampamilya, pag-iwas sa HIV/AIDS at ligtas na pagpapalaglag.
  • carafem ay isang klinikal na network na nagbibigay ng kumbenyente at propesyonal na pangangalaga sa pagpalaglag at pagpaplanong pampamilya upang sa gayon makontrol ng mga tao ang bilang at agwat ng kanilang mga anak.

Mga Sanggunian:

HowToUseAbortionPill.org ay kaanib sa isang rehistradong organisasyon na hindi nagtutubo na 501c(3) na nakabase sa US.
HowToUseAbortionPill.org ng nilalaman na nilayon para lang sa mga layunin ng impormasyon at hindi kaanib ng isang medikal organisasyon.

Itinataguyod ng Women First Digital