Paano Gamitin ang Pildoras na Pang-aborsiyon

May dalawang uri ng gamot na ginagamit para sa aborsyon: ang mifepristone at ang misoprostol. Ang aborsyon gamit ang pills ay nagiging mas mabisa kapag ininom ang mga gamot na ito nang sabay. Gayunman, kung hindi available ang mifepristone, maaaring gamitin nang mag-isa ang misoprostol upang wakasan ang pagbubuntis at manatili pa rin na ligtas.

Piliin kung gusto mong alamin ang tungkol sa mga tagubilin para sa ligtas na aborsyon gamit ang mifepristone at misoprostol o misoprostol lamang.

How to Use

Bago simulan, basahin ang aming mga payo Bago Gamitin Ang Pills. Tiyakin na:

Mga Tagubilin Para Sa Aborsyon Gamit Ang Mifepristone at Misoprostol

Para sa aborsyon gamit ang mifepristone at misoprostol, kakailanganin mong uminom ng 200mg pill ng mifepristone at apat hanggang walong 200mcg pills ng misoprostol. Kailangan mo rin na maghanda ng gamot sa kirot, tulad ng ibuprofen, para tulungan kang makayanan ang kirot. Ang Acetaminophen at paracetamol ay hindi tumatalab sa kirot sa oras ng aborsyon kaya hindi nirerekomenda ang mga ito.

Narito kung paano sabay iniinom ang mifepristone at misoprostol upang wakasan ang pagbubuntis:

Hakbang 1:

Inumin ang 200mg pill ng mifepristone gamit ang tubig.

Hakbang 2:

Hintayin ang 24-48 oras.

Hakbang 3:

Ilagay ang 4 misoprostol pills (200 mcg bawat isa) sa ilalim ng iyong dila at hayaan ito nang 30 minuto hanggang sa matunaw. Hindi ka dapat magsalita o kumain sa loob ng 30 oras, kaya mas makabubuting pagpunta sa isang lugar na tahimik na walang gagambala sa iyo. Pagkatapos ng 30 minuto, uminom ng tubig at lunukin ang lahat ng natitirang pills. Ito rin ang magandang pagkakataon para uminom ng painkiller tulad ng ibuprofen, dahil ang paghilab ay agad na magsisimula.

Dapat mong simulan ang pagdurugo at paghilab sa loob ng 3 oras ng paggamit ng 4 na misoprostol pills.

Hakbang 4:

24 oras pagkatapos uminom ng 4 misoprostol pills, kung hindi nagsimula ang iyong pagdurugo, o kung hindi ka sigurado na tumalab ang aborsyon, maglagay pa ng 4 na pills ng misprostol sa ilalim ng iyong dila. Pabayaan iyon nang 30 minuto hanggang sa matunaw. Pagkatapos ng 30 minuto, uminom ng tubig at lunukin ang lahat ng natitirang pills.

Iba Pang Mga Pagsasaalang-alang Para Sa Aborsyon Gamit ang Mifepristone at Misoprostol:

Alamin kung ano ang aasahan pagkatapos uminom ng mifepristone at misoprostol dito.

Kung nakakaranas ka ng matinding paghilab, ang ibuprofen ang magandang gamot upang malabanan ang kirot. Maaari kang bumili ng ibuprofen 200 mg sa counter (nang walang riseta) sa halos lahat ng bansa. Uminom ng 3-4 pills (200 mg bawat isa) kada 6-8 oras. Kung kailangan mo ng ekstrang pantanggal ng kirot, maaari kang gumamit din ng 2 pills ng Tylenol (325 mg) kada 6-8 oras.

Kung nag-aalala ka tungkol sa proseso ng aborsyon at gusto ng karagdagang tulong, maaari kang makipag-ugnayan sa ating mga kaibigan sa www.safe2choose.org, www.womenhelp.org o www.womenonweb.org.

Kung gumamit ka ng mga pills sa pagpapalaglag na mifestone at misoprostol, marahil ay hindi mo kailangang magpatingin sa health care provider para sa sa follow-up na pagbisita. Ang mga gamot na ito ay epektibo na nirerekomenda ng World Health Organization kung saan kailangan mo lamang mag-follow up kung:

  • May sakit ka, o hindi gumagaling ang kirot pagkatapos ng 2 o 3 araw. Gapag naganap ito, humingi agad ng medikal na tulong.
  • Mararamdaman mo pa rin ang mga sintomas ng pagbubuntis dalawang lingo pagkatapos mong uminom ng pills sa pagpapalaglag.
  • Ang pagdurugo mo ay malakas at hindi humihina pagkatapos ng 2 linggo.

Mga Tagubilin Para sa Aborsyon Gamit Lamang Ang Misoprostol

Bago simulan, basahin ang aming mga payo Bago Gamitin Ang Pills. Tiyakin na:

Kung ang mifepristone ay hindi mabibili sa inyong lugar, maaari mong gamitin ang misoprostol lamang para wakasan ang pregnancy.

Para sa aborsyon gamit lamang ang misoprostol, kakailanganin mong uminom ng labindalawang 200mcg pills ng misoprostol. Kailangan mo rin na maghanda ng gamot sa kirot, tulad ng ibuprofen, upang makayanan ang kirot. Ang Acetaminophen at paracetamol ay hindi tumatalab para makayanan ang kirot sa oras ng aborsyon kaya hindi nirerekomenda ang mga ito.

Ganito ginagamit ang misoprostol nang mag-isa upang wakasan ang pagbubuntis:

Hakbang 1:

Ilagay ang 4 misoprostol pills (200 mcg bawat isa) sa ilalim ng iyong dila at hayaan ito nang 30 minuto hanggang sa matunaw. Hindi ka dapat magsalita o kumain sa loob ng 30 oras, kaya mas makabubuting pagpunta sa isang lugar na tahimik na walang gagambala sa iyo. Pagkatapos ng 30 minuto, uminom ng tubig at lunukin ang lahat ng natitirang pills. Ito rin ang magandang pagkakataon para uminom ng painkiller tulad ng ibuprofen, dahil ang paghilab ay agad na magsisimula.

Hakbang 2:

Maghintay ng 3 oras.

Hakbang 3:

Maglagay ng 4 na misoprostol pills (200mcg) sa ilalim ng iyong dila at hayaan ito nang 30 minuto hanggang sa matunaw ang mga ito

Hakbang 4:

Maghintay pa ng 3 oras.

Hakbang 5:

Maglagay pa ng 4 na misoprostol pills (200mcg) sa ilalim ng iyong dila at hayaan ito nang 30 minuto hanggang sa matunaw ang mga ito.

Dapat magsimula ang pagdurugo mo at paghilab habang iniinom ang pills. Tiyakin na iinumin ang lahat ng 12 pills kahit na nagsimula na ang iyong pagdurugo bago mo pa mainom ang lahat ng ito.

Iba Pang Pagsasaalang-alang Para Sa Aborsyon Gamit ang Misoprostol:

Alamin kung ano ang aasahan pagkatapos inumin ang misoprostol dito.

Kung nakakaranas ka ng matinding paghilab, ang ibuprofen ang magandang gamot upang malabanan ang kirot. Maaari kang bumili ng ibuprofen 200 mg sa counter (nang walang riseta) sa halos lahat ng bansa. Uminom ng 3-4 pills (200 mg bawat isa) kada 6-8 oras. Kung kailangan mo ng ekstrang pantanggal ng kirot, maaari kang gumamit din ng 2 pills ng Tylenol (325 mg) kada 6-8 oras.

Kung nag-aalala ka tungkol sa proseso ng aborsyon at gusto ng karagdagang tulong, maaari kang makipag-ugnayan sa ating mga kaibigan sa www.safe2choose.org, www.womenhelp.org o www.womenonweb.org.

Kung ginamit mo ang misoprostol, malamang na hindi mo na kailangang magpatingin sa health care provider para sa follow-up na pagpapatingin. Ang mga gamot na ito ay epektibo na nirerekomenda ng World Health Organization kung saan kailangan mo lamang mag-follow up kung:

  • May sakit ka, o hindi gumagaling ang kirot pagkatapos ng 2 o 3 araw. Gapag naganap ito, humingi agad ng medikal na tulong.
  • Mararamdaman mo pa rin ang mga sintomas ng pagbubuntis dalawang lingo pagkatapos mong uminom ng pills sa pagpapalaglag.
  • Ang pagdurugo mo ay malakas at hindi humihina pagkatapos ng 2 linggo.

Mga May-akda:

Mga Sanggunian: