Paano Gamitin ang Abortion Pill

May dalawang uri ng gamot na ginagamit para sa aborsyon: ang mifepristone at misoprostol. Ang aborsyon gamit ang pills ay nagiging mas mabisa kapag ininom ang mga gamot na ito nang sabay. Gayunman, kung hindi available ang mifepristone, gagana rin nang mag-isa ang misoprostol upang wakasan ang pagbubuntis at ligtas pa rin.

Piliin kung gusto niyong matutunan kung paano gumamit ng mga abortion pill na mifepristone at misoprostol o misoprostol lamang.

Mifepristone at Misoprostol
Misoprostol Lang
How to Use

Bago magsimula, basahin ang aming payo Bago Gamitin Ang Pills. Siguruhin na:

 • Wala pa kayong 13 linggong buntis (91 araw)
 • Sinuri niyo ang lahat ng aming mga konsiderasyon at pangkalahatang payo.
 • Mayroon kayong nakahanda na planong pangkaligtasan sa bihirang kaso ng emerhensya.

Mga Tagubilin Para sa isang Aborsyon Gamit ang Mifepristone at Misoprostol

Para sa aborsyon gamit ang mifepristone at misoprostol, kakailanganin niyong uminom ng 200mg pill ng mifepristone at apat hanggang walong 200mcg pills ng misoprostol. Gugustuhin niyo rin na magkaroon ng nakahanda nang gamot sa kirot (painkiller), tulad ng ibuprofen, para tulungan kang makayanan ang kirot. Ang Acetaminophen at paracetamol ay hindi tumatalab sa kirot sa oras ng aborsyon kaya hindi inirerekomenda ang mga ito.

Narito kung paano sabay iniinom ang mifepristone at misoprostol upang wakasan ang pagbubuntis:

Step 1:

Lunukin ang isang 200mg pill ng mifepristone gamit ang tubig.

Step 2:

Maghintay ng 24-48 oras.

Step 3:

Ilagay ang 4 na misoprostol pills (200 mcg bawat isa) sa ilalim ng inyong dila at hayaan ito nang 30 minuto hanggang sa matunaw. Hindi kayo dapat magsalita o kumain sa loob ng 30 minutong ito, kaya mas makabubuting magpunta sa isang lugar na tahimik na walang gagambala sa inyo. Pagkatapos ng 30 minuto, uminom ng tubig at lunukin ang lahat ng natitirang pills. Ito rin ang magandang pagkakataon para uminom ng gamot sa kirot (painkiller) tulad ng ibuprofen, dahil ang paghilab ay agad na magsisimula.

Dapat na nagsisimula na kayong duguin at maghilab sa loob ng 3 oras ng paggamit ng 4 na misoprostol pills.

Step 4:

24 oras pagkatapos uminom ng 4 na misoprostol pills, kung hindi kayo nagsimulang duguin, o kung hindi kayo sigurado na tumalab ang aborsyon, maglagay pa ng 4 na pills ng misprostol sa ilalim ng inyong dila. Pabayaan iyon nang 30 minuto hanggang sa matunaw. Pagkatapos ng 30 minuto, uminom ng tubig at lunukin ang lahat ng natirang pills.

Iba Pang Mga Konsiderasyon Para Sa Isang Aborsyon Gamit ang Mifepristone at Misoprostol:

Alamin dito kung ano ang aasahan pagkatapos uminom ng mifepristone at misoprostol

Kung nakakaranas kayo ng matinding paghilab, ang ibuprofen ang magandang gamot upang malabanan ang kirot. Maaari kayong bumili ng ibuprofen 200 mg sa counter (nang walang reseta) sa halos lahat ng bansa. Uminom ng 3-4 pills (200 mg bawat isa) kada 6-8 oras. Kung kailangan niyo ng ekstrang pantanggal ng kirot, maaari rin kayong gumamit ng 2 pills ng Tylenol (325 mg) kada 6-8 oras.

Kung nag-aalala kayo tungkol sa proseso ng aborsyon at gusto ng karagdagang suporta, maaari kayong makipag-ugnayan sa ating mga kaibigan sa www.safe2choose.orgwww.womenhelp.org o www.womenonweb.org.

Kung gumamit kayo ng mga abortion pill na mifestone at misoprostol, marahil ay hindi niyo na kakailanganin pang magpatingin sa health care provider para sa sa follow-up na pagbisita. Ang mga gamot na ito ay napakaepektibo na nirerekomenda ng World Health Organization kung saan kailangan niyo lamang mag-follow up kung:

 • Pakiramdam niyo ay may sakit kayo, o hindi bumubuti ang kirot pagkatapos ng 2 o 3 araw. Kung magaganap ito, humingi agad ng medikal na tulong.
 • Nakakaramdam pa rin kayo ng mga sintomas ng pagbubuntis dalawang lingo pagkatapos uminom ng mga abortion pill.
 • Malakas ang pagdurugo niyo at hindi humihina pagkatapos ng 2 linggo.

Mga Tagubilin Para sa Aborsyon Gamit Lamang Ang Misoprostol

Bago simulan, basahin ang aming mga payo Bago Gamitin Ang Pill. Siguruhin na:

 • Wala pa kayong 13 linggo na buntis (91 araw).
 • Nasuri niyo na ang lahat ng aming konsiderasyon at pangkalahatang payo.
 • Mayroon kayong nakahandang planong pangkaligtasan (safety plan) sa pambihirang kaso ng emerhensya.

Kung ang mifepristone ay hindi available sa inyong lugar, maaari niyong gamitin ang misoprostol lamang para wakasan ang pregnancy.

Para sa aborsyon gamit lamang ang misoprostol, kakailanganin niyong uminom ng labindalawang 200mcg pills ng misoprostol. Gugustuhin mo rin na mayroon kayong gamot sa kirot, tulad ng ibuprofen, upang maibsan ang kirot. Ang acetaminophen at paracetamol ay hindi tumatalab para makayanan ang kirot sa oras ng aborsyon kaya hindi nirerekomenda ang mga ito.

Ganito ginagamit ang misoprostol nang mag-isa upang wakasan ang pagbubuntis:

Step 1:

Ilagay ang 4 na misoprostol pills (200 mcg bawat isa) sa ilalim ng inyong dila at hayaan ito nang 30 minuto hanggang sa matunaw. Hindi kayo dapat magsalita o kumain sa loob ng 30 minutong ito, kaya mas makabubuting magpunta sa isang lugar na tahimik na walang gagambala sa inyo. Pagkatapos ng 30 minuto, uminom ng tubig at lunukin ang lahat ng natitirang pills. Ito rin ang magandang pagkakataon para uminom ng gamot sa kirot (painkiller) tulad ng ibuprofen, dahil ang paghilab ay agad na magsisimula.

Dapat na nagsisimula na kayong duguin at maghilab sa loob ng 3 oras ng paggamit ng 4 na misoprostol pills.

Step 2:

Maghintay ng 3 oras.

Step 3:

Maglagay ng 4 pang misoprostol pills (200mcg) sa ilalim ng inyong dila at hayaan ito nang 30 minuto hanggang sa matunaw ang mga ito

Step 4:

Maghintay pa ng 3 oras.

Step 5:

Maglagay ng 4 pang misoprostol pills (200mcg) sa ilalim ng inyong dila at hayaan ito nang 30 minuto hanggang sa matunaw ang mga ito.

Dapat na nagsisimula na kayong duguin at maghilab habang iniinom ang pills. Siguruhin na inumin ang lahat ng 12 pills kahit na nagsimula na kayong duguin bago niyo pa mainom ang lahat ng ito.

Iba Pang Mga Konsiderasyon Para Sa Aborsyon Gamit ang Misoprostol:

Alamin dito kung ano ang aasahan pagkatapos uminom ng misoprostol.

Kung nakakaranas kayo ng matinding paghilab, ang ibuprofen ang magandang gamot upang malabanan ang kirot. Maaari kayong bumili ng ibuprofen 200 mg sa counter (nang walang reseta) sa halos lahat ng bansa. Uminom ng 3-4 na pills (200 mg bawat isa) kada 6-8 oras. Kung kailangan niyo ng ekstrang pantanggal ng kirot, maaari rin kayong gumamit ng 2 pills ng Tylenol (325 mg) kada 6-8 oras.

Kung nag-aalala kayo tungkol sa proseso ng aborsyon at gusto ng karagdagang suporta, maaari kayong makipag-ugnayan sa ating mga kaibigan sa www.safe2choose.orgwww.womenhelp.org o www.womenonweb.org.

Kung gumamit kayo ng misoprostol lamang, marahil ay hindi niyo na kakailanganin pang magpatingin sa health care provider para sa sa follow-up na pagbisita. Ang mga gamot na ito ay napakaepektibo na nirerekomenda ng World Health Organization kung saan kailangan niyo lamang mag-follow up kung:

 • Pakiramdam niyo ay may sakit kayo, o hindi bumubuti ang kirot pagkatapos ng 2 o 3 araw. Kung magaganap ito, humingi agad ng medikal na tulong.
 • Nakakaramdam pa rin kayo ng mga sintomas ng pagbubuntis dalawang lingo pagkatapos uminom ng mga abortion pill.
 • Malakas ang pagdurugo niyo at hindi humihina pagkatapos ng 2 linggo.

Mga May-akda:

 • Lahat ng nilalaman na itinampok sa website na ito ay isinulat ng HowToUseAbortionPill.org team alinsunod sa mga pamantayan at protocol mula sa The National Abortion Federation, Ipas, the World Health Organization, DKT International at carafem.
 • Ang National Abortion Federation (NAF) ay ang propesyonal na samahan na nagkakaloob ng pagpapalaglag sa Hilagang Amerika, at ang lider sa pro-choice movement. Ang nilalaman ng HowToUseAbortionPill.org ay nakahanay sa mga alituntunin sa Klinikal na Patakaran ng 2020 na inilabas ng NAF.
 • Ipas ay ang internasyonal na organisasyon na nakatuon lang sa pagpapalawak ng akses sa ligtas na pagpapalaglag at pangangalaga na kontra sa pagkakaroon ng anak. Ang nilalaman ng HowToUseAbortionPill.org ay nakahanay sa Mga Klinikal na Update Sa Reproduktibong Kalusugan ng 2019 na inilabas ng Ipas.
 • Ang World Health Organization (WHO) ay isang espesyalisadong ahensiya ng United Nations na responsable sa internasyonal na pampublikong kalusugan. Ang nilalaman ng HowToUseAbortionPill.org ay nakahanay sa Ligtas na pagpapalaglag ng 2012: alituntuning teknikal at patakaran sa mga sistema ng kalusugan na inilabas ng WHO.
 • Ang DKT International ay isang rehistradong, hindi nagtutubong organisasyon na itinatag noong 1989 upang magtuon ng pansin sa kapangyarihan ng social marketing sa ilang malalaking bansa na may mga pinakamatinding pangangailangan sa pagpaplanong pampamilya, pag-iwas sa HIV/AIDS at ligtas na pagpapalaglag.
 • carafem ay isang klinikal na network na nagbibigay ng kumbenyente at propesyonal na pangangalaga sa pagpalaglag at pagpaplanong pampamilya upang sa gayon makontrol ng mga tao ang bilang at agwat ng kanilang mga anak.

Mga Sanggunian:

HowToUseAbortionPill.org ay kaanib sa isang rehistradong organisasyon na hindi nagtutubo na 501c(3) na nakabase sa US.
HowToUseAbortionPill.org ng nilalaman na nilayon para lang sa mga layunin ng impormasyon at hindi kaanib ng isang medikal organisasyon.

Itinataguyod ng Women First Digital